\

Encyclopedia of Syriac chants

Complete List


Kadmaskinan

Encyclopedia of Syriac Chants - Index

CMSI Ref Number 101- 0108
Title Kadmaskinan
Category
Liturgical Context

 

 


Available recordings

Aramaic Project Recordings

S.No Purpose / Occassion / Context Artist Youtube Link Aramaic Project Number Notes
1     Video 119

Copyright

Copyright: Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Encyclopedia of Syriac chants

Complete List


Kahana ma adsea

Encyclopedia of Syriac Chants - Index

CMSI Ref Number 101-0072
Title Kahana ma adsea
Category  
Sub Category  
Liturgical Context

Introduction

Available resources

Available recordings

Aramaic Project Recordings:

S.No Occassion/Purpose/Context Artist Youtube Link Aramaic Project Number Notes

1

  Dr. George Kaniyarakath Video 74  

2

Dr. George Kaniyarakath Video 74

Copyright

Copyright: Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Encyclopedia of Syriac chants

Complete List


Kārōsūsā

Encyclopedia of Syriac Chants - Index

CMSI Ref Number 101-0071
Title Kārōsūsā
Category  
Sub Category  
Liturgical Context

Available recordings

Aramaic Project Recordings:

S.No Occassion/Purpose/Context Artist Youtube Link Aramaic Project Number Notes

1

  Old Cathedral Church, Pala Video 70Q  

2

Fr. Mathew Mattam Video 62S

3

Dr. Jacob Vellian Video 80O
4 Fr Cyril Thayyil Video 155

Copyright

Copyright: Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Encyclopedia of Syriac chants

Complete List


Kuriyelaison (Litany) / Quryēlaisōn (Lord have mercy)

Encyclopedia of Syriac Chants - Index

CMSI Ref Number 101-0042
Title

Kuriyelaison (Litany) /

Quryēlaisōn (Lord have mercy)

Category Syriac translation of Latin chants
Sub Category Paraliturgical Services
Liturgical Context Qurbānā and Hours of Syriac churches.

Introduction

This litany in honor of the Blessed Virgin Mary is part of a paraliturgical service known as ladīnj (a Malayalam adaptation of the Portuguese word, ladainha). A ladīnj consists of a litany, hymns, and prayers that vary according to the feast. There are over thirty melodies for this litany, some of which are known only to local choirs. Until the 1960s, the practice was, especially in the formation houses of religious congregations, to sing a different melody for each day in May, the month of special devotion to the Blessed Virgin. Only the musically relevant parts of this long litany are included here. Worthy of special mention is the transition in the metric structure from 4/4 to 6/4 in the concluding part (emrēh d’alāhā, ‘Lamb of God’). This metric cycle with accents on the first and the third beats is known in South Indian classical music theory as Rūpakam.

Transliteration & Translation (English)
Transliteration by Fr. Emmanuel Thelly C. M. I.

Transliteration Translation

Quryēlaysōn, kristhēlaysōn

M'śihā śmāayn m'śihā, qambel bāwūţan
Alāhā awā d’wśmayyā, eţrāham alayn
Alāhā b’ra pārōqē d'ālmā, eţrāham alayn
Alāhā ruhā d'qud'śā, eţrāham alayn
Tlīţāyuţā qandiśtā had alāhā, eţrāham alayn
Eţrāham (2), eţrāham alayn.

Qandiśtā mārtā maryam, appis h’lāpayn
Qandiśtā yāldaţ alāhā, appis h’lāpayn
Qandiśtā b'ţūlaţ b'ţūlāţā, appis h’lāpayn
Appis h’lā (2), appis h’lāpayn

Malkţā d'wardyā qandiśtā, appis h’lāpayn
Malkţā daślāmā, appis h’lāpayn
Malkţā yāyūţ karm'lā, appis h’lāpayn
Appis h’lā (2), appis h’lāpayn

Emrē d’alāhā hāw d'śāqēl hathīţē d'ālmā hassā lan māran.
Emrē d’alāhā hāw d'śāqēl hathīţē d'ālmā anī lan māran.
Emrē d’alāhā hāw d'śāqēl hathīţē d'ālmā eţrāham alayn.

Lord have mercy, Christ have mercy

Christ hear us, Christ receive our prayer.
God the Father in heaven, have mercy on us.
God the Son, redeemer of the world, have mercy on us.
God the Holy Spirit, have mercy on us.
Holy Trinity, one God, have mercy on us.
Have mercy (2), have mercy on us.

Holy Mary, pray for us.
Holy mother of God, pray for us.
Virgin most chaste, pray for us.
Pray for (2), pray for us.

Queen of the holy rosary, pray for us.
Queen of peace, pray for us.
Queen, beauty of Carmel, pray for us.
Pray for (2), pray for us.

Lamb of God who takes away the sins of the world, pardon us, our Lord.
Lamb of God who takes away the sins of the world, answer us, our Lord.
Lamb of God who takes away the sins of the world, have mercy on us.

Syriac Text
Text Courtesy - Joseph Thekkadath Puthenkudy

Transliteration Guide

Guide - Page1
Guide - Page2
Guide - Page3
Guide - Page4
Guide - Page5

Available resources

Qambel Maran Audio CD - Track # 19 Quryēlaisōn [Lord, have mercy]


Available recordings

Aramaic Project Recordings:

S.No Occassion/Purpose/Context Artist Youtube Link Aramaic Project Number Notes
1 Litany in Syriac, translated from Latin (Kyrie Eleison). Sebastian Menachery Video 52h Melody 1 of 2
2 Sebastian Menachery Video 52p Melody 2 of 2
3 Lonappan Arackal Video 51h Melody 1 of 4
4 Lonappan Arackal Video 51i Melody 2 of 4
5 Lonappan Arackal Video 51j Melody 3 of 4
6 Lonappan Arackal Video 51k Melody 4 of 4
7 Rev. Dr. Jacob Vellian and team Video 6h
8 Joseph Pathiamoola Video 4Q
9 Dr. Jacob Vellian Video 6D
10 VARGHESE CHIRIYANKANDATH Video 83
11 Pappootty Master (Violin) and Bennedy Anikkad (Vocal) Video 138

Copyright

Copyright: Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

\

Encyclopedia of Syriac chants

Complete List

ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ
കന്തീശാ ആലാഹാ
Kandiśā alāhā(Trisagion in Syriac)

Encyclopedia of Syriac Chants - Index

CMSI Ref Number 101-0020
Title Kandiśā alāhā
Category
Liturgical Context Qurbānā and Hours of Syriac churches.

Introduction

Text in East Syriac
Transliteration in Malayalam
Translation in Malayalam

ܐܲܪܝܼܡܘ ܩܵܠܟܘܿܢ ܘܫܒܲܚܘ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܵܐ܀

ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ
ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܚܲܝܠܬ݂ܵܢܵܐ
ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܐܵ
ܐܸܬ݂ܪܲܚܲܡ ܥܠܲܝܢ

ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܠܐܲܒܵܐ ܘܠܲܒ݂ܪܵܐ ܘܲܠܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܝܼܫܵܐ܀

ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ
ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܚܲܝܠܬ݂ܵܢܵܐ
ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܐܵ
ܐܸܬ݂ܪܲܚܲܡ ܥܠܲܝܢ

ܡ݂ܢ ܥܵܠܲܡ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ܀ ܐܵܡܸܝܢ ܘܐܵܡܹܝܢ܀

ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ
ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܚܲܝܠܬ݂ܵܢܵܐ
ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܐܵ
ܐܸܬ݂ܪܲܚܲܡ ܥܠܲܝܢ

Source :East Syriac Liturgy
Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org
Text Courtesy: Joseph Thekkedath Puthenkudy
Source :East Syriac Liturgy
Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org

Transliteration in English
Translation (Malayalam)

Glossary

Aareem kaalkon ushabahu kolle ammaa laalaahaa hayyaa.

Kandeeshaa aalaahaa
Kandeeshaa hylsaanaa
Kandeeshaa laa maayosaa
Esraaham aleyn

Shuvhaa laavaa ulavraa valroohaa dkudishaa

Kandeeshaa aalaahaa
Kandeeshaa hylsaanaa
Kandeeshaa laa maayosaa
Esraaham aleyn

Min aalam vaadammaa laalam aammen vaammen

Kandeeshaa aalaahaa
Kandeeshaa hylsaanaa
Kandeeshaa laa maayosaa
Esraaham aleyn
ജനങ്ങളേ നിങ്ങൾ സ്വരമുയർത്തി ജീവിയ്ക്കുന്ന ദൈവത്തെ പ്രകീർത്തിയ്ക്കുവിൻ

പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ
പരിശുദ്ധനായ ബലവാനേ
പരിശുദ്ധനായ അമർത്യനേ
ഞങ്ങളിൽ കരുണയായിരിയ്ക്കേണമേ

ബാവായ്ക്കും പുത്രനും റൂഹാദ്‌ക്കുദിശായ്ക്കും സ്തുതി

പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ
പരിശുദ്ധനായ ബലവാനേ
പരിശുദ്ധനായ അമർത്യനേ
ഞങ്ങളിൽ കരുണയായിരിയ്ക്കേണമേ

ആദിമുതൽ എന്നേയ്ക്കും ആമേൻ

പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ
പരിശുദ്ധനായ ബലവാനേ
പരിശുദ്ധനായ അമർത്യനേ
ഞങ്ങളിൽ കരുണയായിരിയ്ക്കേണമേ

Kandīšā = holy + alāhā = God

La+ Māyōsā = Immortal (God)

Hailsānā = mighty (God)

Māyōsā =Immortal/eternal (God)

Esrāham = Have mercy

Alayn = on us

Source:
Raza: The Most Solemn Celebration of Holy Qurbana
in the Mar Toma Nasrani (Syro-Malabar) Church

Arranged and Edited by: Father Varghese Pathikulangara,CMI
A Publication of: Denha Services
Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org

Text in Syriac

Syriac Text Courtsey - Joseph Thekkedath Puthenkudy

Available resources

1.Trisagion Qandīšā alāhā - Pdf Handout (Translation and Notes By Dr. Joseph J. Palackal)

Available recordings

Aramaic Project Recordings

S.No Purpose / Occassion Artist Youtube Link Aramaic Project Number 132Notes

1

  Marth Mariam Church Choir, Kuravilangad Video 34

2

  Fr. Thomas Perumayan & the Sunday School children at St. Joseph's Church, Kadavanthara, Kochi Video 30

3

  Fr. Sebastian Sankoorikkal Video 25j Allahu Akbar and Qandisa Hailsana, a comparison

4

  Joseph J. Palackal & the St. Jude Syro Malabar Church choir in Northern Virginia, Virginia, USA Video 22 Practice session, with incipits in Malayalam

5

  Joseph J. Palackal & the St. Jude Syro Malabar Church choir in Northern Virginia, Virginia, USA Video 22a Practice session, with incipits in English

6

  Rev. Dr. George Koyilparambil Video 19

7

  Joseph J. Palackal Video 9

8

  K. O. Chacko Koythadathil Video 5c Trisagion in Greek and Syriac, for Good Friday
9   Fr. Charles Pyngot, C.M.I. Video 2a
10   Johny P. David Video 56d
11   Holy Cross Church , Frankfurt, Germany Video 82A
12   Syro Malabar Church, Dallas, Texas, Video 97
13   Smt. Ammini John Anamthuruthil. Palluruthy Video 48C
14   St. Thomas Syro Malabar Catholic Church at Somerset, New Jersey, Video 86
15   Binu & Deepa Binu Video 78D
16   St. Stanislaus Kostka Church, Maspeth, NY. Video 132B
17   Cardinal George Alencherry Video 60C
18   Fr. George Plathottam. Video 70J
19   Dr. Jacob Vellian Video 80J
20   Basilica of National Shrine, Washington, D. C. Video 66A
21   St. Alphonsa Syro-Malabar Community, Southend at Sea, England. Video 99
22   Rev. Dr. George Koyilparambil, Smt. Ammini John Anamthuruthil Video 19
23   Fr. Sebastian Sankoorikkal Video 25J
24   Fr. Mathew Mattam Video 62I
25   Syro Malabar Cathedral Church Chicago Video 73
26   Syriac Christian Wedding in India Video 77
27   Binu and Deepa Video 78D
28   VARGHESE CHIRIYANKANDATH, PAVARATTY Video 83
29   Maria Joseph and Brother Libin Video 90
30   St. Thomas the Apostle Syro-Malabar Forane Catholic Church, Dallas Video 100
31   Fr. Augustine Kandathikkudyil Video 96
32   Marianne Thaila Video 24
33   St. Jude Syro Malabar Church, N. Virginia, USA Video 95
34   Ammini John Anamthuruthil Video 48C
35   Mar George Cardinal Alencherry Video 60
36   Major Archbishop Mar George Cardinal Alencherry Video 60C
37   Sacred Heart Roman Catholic Church, at Liverpool, Warrington Video 64
38   Dr. Joseph Palackal and Choir team Video 66
39   Dr. Joseph J.Palackal , George Thaila and Choir team Video 66A
40   Dr. Joseph J. Palackal Video 67
41   Fr. Charles Pyngot Video 2A
42   Fr. Sebastian Sankoorikkal Video 25J
43   Fr. George Plathottam. Video 70J
44   Dr. Joseph J.Palackal Video 45
45   Jones Kalaricka,Jewel Sunny and Jewelin Sunny Video 97
46   St. Alphonsa Syro-Malabar Community, Southend at Sea, England Video 99
47   Choir Team of St. Stanislaus Kostka Church, Maspeth,Newyork Video 132B
46   Rev. Fr. Varghese (Saji) Mattathil Video 100
47   St, Jude Syro Malabar Catholic Church, Northern Virginia, Video 101
48   Ukranian Catholic Cathedral, London Video 136A
49   Rev Dr Cherian Thalakulam, CMI Video 103
50   St. Thomas the Apostle Syro Malabar Forane Catholic Church in Dallas Video 137
51   Ukranian Cathedral, London Video 136
52   Dr. Joseph J. Palackal, CMI introducing the chant at the Sacred Heart Church , Liverpool, Warrington, England Video 108
53   Dr. Joseph J.Palackal, CMI Video 118
54   Fr. Probus Perumalil, CMI Video 119
55   Fr. Cyril Thayyil Video 122
56   Sacred Heart Church at Liverpool, Warrington, England. Video 108
57   St. Mary's Church, Thazathupally, Kadathuruty Video 117
58   St. Mary's Church, Thazathupally, Kadathuruty Video 117
59   Dr.Joseph J Palackal, CMI Video 121
60   St. Sebastian's Church, Mannarkad, Pala Video 127
61   St. Francis of Assisi Church, Lingarajapura, Bengaluru Video 128
62   Dr.Joseph J Palackal, CMI Video 133
63   Major Archbishop Cardinal George Alancherry, Dr.Joseph J Palackal, CMI and the Choir Team at Syro Malabar National Convention. Hilton Convention Center, Houston Video 142
64   Sophia Chirayil Video 147
65   Annmariya Njarakunnel Video 149
66   Major Archbishop Cardinal George Alencherry. Dr. Joseph J. Palackal and the Choir team Video 150
67   Choir team at Nashville, Tennessee Video 151
68   Dr. Joseph J. Palackal , Eliee Hayes and Gabriela Gonzalez Video 153
69 Fr. Cyril Thayyil Video 154  
70 Bishop Joseph Kallarangatt Video 155  
71   Fr. Cyril Thayyil Video 156  
72   Hansel Joseph Video 159  

Copyright

Copyright: Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

\

Encyclopedia of Syriac chants

Complete List


കൊല്ലൻദശനെ
Kollan daśnē (Let us all offer)

Encyclopedia of Syriac Chants - Index

CMSI Ref Number 101-0022
Title Kollan daśnē (Let us all offer)
Category Syriac translation of Latin chants
Sub Category Paraliturgical Services
Liturgical Context Qurbānā and Hours of Syriac churches.

Introduction

The last two stanzas of Pange Lingua came to be treated as a separate hymn known as Tantum Ergo (the first two words of the penultimate stanza) and became the second chant for Benediction. The Syriac translation here incorporates a line, probably borrowed from one of the Syriac writers, as a trope on the word fides in the first of the two stanzas: “By it [faith] we sail as in a ship, in this sea which is turbulent”. (In retrospect, the time of the translation of this text was indeed a turbulent period in the history of the Syro-Malabar Church!). The Syriac text has several melodies. The melody included here is set to the 7-beat (3 + 4) Miśra cāpu tālam. Transcriptions of five other melodies can be found in Saldanha (1937:131-136).

Transliteration (Malayalam)

Source - Dewaalayageethangal, pp 62. Typset - Rosy Kurian & Sherin Joby

കൊല്ലൻദശനെ
ഇവിടെ പാട്ടുകാരെല്ലാവരും മുട്ടുകുത്തുന്നു

കൊല്ലൻ ദശ്നെ ന്ന് കാറേലുവേ, ഉനെസ്ഗോദ് മായോസ്സേ ല്ല് റാസ്സേ.
വദ് യാസ്സേക്കേ അത്തിക്ക്ത്താ, തെത്തല്ലക്ക് വദ്നഹ് ഹദത്താ.
ഹൈമ്മാനൂസ്സാ മ്മ്ശമ്മലിയാ, ഹസ്സീറൂസ്സ് റെഗ്ശൈ പഗ്റാ.
ദ്ബാ റാദേനൻ അക് ദ് വെൽപ്പാ, ബ് ഹാൻ യമ്മാ സംഖീ ശ് ഗീശാ.
ശൂഹാ ഉശുൽത്താൻ ഉറുമ്റാമ്മാ, ലാബാ ഉലവുറേ ഹമ്പിവാ.
വൽറൂഹാ പാറേക് ലെത്താ, ശാവ്യാ അമഹോൻ തെശ്ബൊഹ്ത്താ.
ശൂ. 2. പാ. ലഹ് മ്മാ ദ് മിൻശ് മയ്യാ യൗത്ത് ല്ല് ഹോൻ (ഹല്ലേലൊയ്യാ)
പൂ. പാ. ദീസ്സ് ബേകോൽ ഹലിയൂസ്സ് പൂനാക്കേ (ഹല്ലേലൊയ്യാ)
പ. ന്ന് സല്ലേ... ല്ല് ആലം അൽമ്മീൻ.
പാ. ആമ്മേൻ.

 

Transliteration Guide

Guide - Page1
Guide - Page2
Guide - Page3
Guide - Page4
Guide - Page5

Transliteration & Translation (English)
Transliteration by Fr. Emmanuel Thelly C. M. I.

Transliteration Translation

Kollan daśnē n’qarew lē w'nesgōd māyōţē l'rāzē .
Wad'yāţēqē atīqtā tethallaq bad'nāh hadata.
Haymānuţā m'śam'lyā hassīrūţ regśay pag'rā.
D'wā rādēnan ak dawelpa b'hān yammā sangī s’gīśā.
Śuwhā w'śulthān w'rūmrāmā l’awā w'lawrē hanbīwā.
Walruhā pāraqlēthā śāwyā amhōn teśbohtā.

Lahmā d’min śmayyā yawt l’hōn halleluyā,
Dīţ bē kōl hallyūţ punāqē halleluyā.

Let us all offer him gifts, O mortals, and adore the mystery.
The old covenant will vanish at the dawn of the new.
Faith fills up the deficiency of the organs of bodily sense.
By it we sail as in a ship, in this turbulent sea.
Praise, power, and exaltation to the Father and his beloved Son,
And to the Holy Paraclete; glory is due to them.

Thou hast given them the bread from heaven, hallelujah,
In which there is every sweetness of taste, hallelujah.

Available resources

Qambel Māran | Syriac Chants from South India

Available recordings

Aramaic Project Recordings:

S.No Occassion/Purpose/Context Artist Youtube Link Aramaic Project Number Notes

1

Syriac Translation Of the Benediction hymn Tantum Ergo. Second chant for Benediction. Sebastian Menachery Video 52b Unique melody

2

Lonappan Arackal & team Video 51b

3

Fr. Sebastian Sankoorikkal Video 25-O
4 Ammini John Anamthuruthil Video 48 A
5 Fr.Probus Perumalil CMI & The Syriac Choir Of St. John's Church, Konthuruthy, Ernakulam Video 4T
6   Johny P. David playing on the song on Alto saxophone Video 56C
7 VARGHESE CHIRIYANKANDATH Video 83
  Dr. Joseph J. Palackal, CMI Video 72
  Dr. Joseph J. Palackal, CMI Video 121
  Dr. Joseph J. Palackal, CMI Video 126

Copyright

Copyright: Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Encyclopedia of Syriac chants

Complete List

Kadkrew Maaran

 

 

Encyclopedia of Syriac Chants - Index

CMSI Ref Number 101-0070
Title Kadkrew Maaran
Category
Text
Liturgical Context

Introduction

Available resources

Available recordings

Aramaic Project Recordings

S.No Artist Youtube Link Aramaic Project Number Notes
1 K. O. Chacko Koythadathil Video 5D

Copyright

Copyright: Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

erectile dysfunction http://healthsavy.com