The Syro Malabar choir at National Shrine,Washington, D. C