അംറാം സുതാനാം

Amram Suthanam

CMSI Ref Number MA-MAL-086-DCS-901
Title Amram Suthanam
അംറാം സുതാനാം
Language Malayalam
Music Unknown
Lyrics Traditional
Singers Unknown

Source of text - Malankara Vaidhikarude shava samskara GeethangalMP3

Song text


Track 06
അംറാം സുതാനാം മോശയെ വിളിചെയ്തു
കൽപ്പിച്ചാൻ നാഥൻ നിൻ സോദരനാം അഹറോനെ
ഏലീയാസറുമൊന്നിച്ച് കൂട്ടികൊണ്ടു വരേണം നീ
അഹറോൻ തൻ മരണമടുത്തു തയ്യാറാക്കീടും കർമ്മമിത്
മൃതരായോർക്കായ് ഉത്ഥാനം നൽകും
അവനാം കർത്താവേ ശുദ്ധന്മാരുടെ മരണം നിൻ
ദൃഷ്ടികളിൽ വിലയേറിയതാം
മോശയെ നീ കബറുൽ വച്ചു ലാസറിനെ നിൻ ശബ്ദത്താൽ
കബറിൽനിന്നെഴുന്നേൽപ്പിച്ചല്ലോ

Date of composition of text/melody
Recorded at
Produced By
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category Funeral Ceremony of Departed Priests in Malankara Orthodox Church
Transliteration

Print   Email