ദൈവത്തിൻ പുത്രൻ ജനിച്ചു
Daivatthin Puthran Janichu

CMSI Ref. Number MA-MAL-25-DCS-057
Title

Daivatthin Puthran Janicchu

ദൈവത്തിൻ പുത്രൻ ജനിച്ചു

Language Malayalam
Author of text

Fr. Abel C.M.I.

Composer of melody Rafi Jose

Book Title-Gaanadhyapakan


Date of composition of text/melody 1969
Category Liturgical
Performance space Church
Performance context
Style
Transliteration
Recordings
Comments

Print   Email