കാനനം മദ്ധ്യെ കാണും കാന്തി

Kananam Madhye Kaanum Kanthi

CMSI Ref Number MA-MAL-030-DCS-361
Title

Kananam Madhye Kaanum Kanthi

കാനനം മദ്ധ്യെ  കാണും കാന്തി

Language Malayalam
Author of text
Composer of melody
Source of text Lyrics and Music Notation

Book Title-Nammude Karthavinodu Ulla Paattukal


Song text


Date of composition of text/melody  
Category  
Performance space
Performance context
Style
Transliteration
Recordings
Comments