നാഥാ നിൻ ശുശ്രൂഷകനായ്

Nadha Nin Shushrushakanayi

CMSI Ref Number MA-MAL-086-DCS-907
Title Nadha Nin Shushrushakanayi
നാഥാ നിൻ ശുശ്രൂഷകനായ്
Language Malayalam
Music Unknown
Lyrics Traditional
Singers Unknown

Source of text - Malankara Vaidhikarude shava samskara GeethangalMP3

Song text


Track 13
നാഥാ നിൻ ശുശ്രൂഷകനായ്
വിശ്വാസത്തോടും സുകൃതത്തോടും നിന്നിൽ
നിദ്രിതനാം ദാസൻ തിരുവിഷ്ടം ചെയ്തവരായ
ശുദ്ധന്മാരോടൊത്തങ്ങേ മോക്ഷരാജ്യേ
മോദിപ്പിക്കേണം ഏറയർമാലാഖകൾ മദ്ധ്യേ
സ്തുതി സ്തോത്രങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടിവനും നിന്നെ
ശുശ്രൂഷിക്കേണം നിൻവരവിന്നന്തിമനാളിൽ
താലന്തുകളെ ലാഭമോടെയേൽപ്പിക്കാനും
ഇടയായിടേണം ബാറെക് മോർ

Date of composition of text/melody
Recorded at
Produced By
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category Funeral Ceremony of Departed Priests in Malankara Orthodox Church
Transliteration

Print   Email