നിൻ പാദ കമലം

Nin Paada Kamalam

CMSI Ref Number MA-MAL-08-DCS-255
Title Nin Paada Kamalam
നിൻ പാദ കമലം
Language Malayalam
Author of Text George Panjara
Participants
  • George Panjara - Vocal
  • Peroor Jayaprakash- Violin
  • Vaikom Gopakumar- Mridangam
  • Vaikom Ajitkumar - Ghatam

Source of text -NIDANTHASNEHAM


Lyrics text


Date of composition of text/melody 2006
Category Christian Classical Song
Performance space
Performance context
Style Ragam - Hamsadhwani | Taalam -Aadhi
രാഗം - ഹംസധ്വനി | താളം - ആദി
Typesetting Sherin Joseph
Transliteration
Recordings
Comments


Print   Email