സർവ്വദയാപരനെ

Sarwadayāparane (O! Mercyful Lord of all)

Call Number MA-MAL-037-DCS-003
Title

Sarwadayāparane (O! Mercyful Lord of all)
സർവ്വദയാപരനെ

Language Malayalam
Author of text unknown
Composer of melody unknown

Source of text


OLD IS GOLD - OLD CHRISTIAN SONGS

Song of text


1. സർവ്വദയാപരനെ വാഴ്ത്തീടട്ടെ
മാനുഷ്യരാസകലം വാഴ്ത്തീടട്ടെ -- മാനുഷ്യരാസകലം

2. പാരിടമാകവെ തൻ തിരുനാമവും
പാരിച്ചമോദത്തോടെ വാഴ്ത്തീടട്ടെ --- മാനുഷ്യരാസകലം

3. സത്യമാം ദൈവവും സത്യമനുഷ്യനുമാം
ക്രിസ്തുമഹേശ്വരനെ വാഴ്ത്തീടട്ടെ --- മാനുഷ്യരാസകലം

4. ആശിഷംനൽകുന്ന മധുരമധുവാകും
ഈശോയെന്നുള്ളനാമംവാഴ്ത്തീടട്ടെ --- മാനുഷ്യരാസകലം

5. ദിവ്യകൂദാശയിൽ വാണരുളീടുന്ന
ദിവ്യനാം യേശുവിനെ വാഴ്ത്തീടട്ടെ --- മാനുഷ്യരാസകലം

6. സർവ്വേശനീശോതൻമാതാവാംമേരിയെ
സർവ്വദേശങ്ങളിലും വാഴ്ത്തീടട്ടെ --- മാനുഷ്യരാസകലം

7. ശാപമകറ്റിയ കന്യക മേരിതൻ
പാപവിഹീനജന്മം വാഴ്ത്തീടട്ടെ --- മാനുഷ്യരാസകലം

8. കന്യകയും സദാ മാതാവുമായുള്ള
ധന്യയാം മേരിനാമം വാഴ്ത്തീടട്ടെ --- മാനുഷ്യരാസകലം

9. ജാതനാം ഈശോയെ കാത്തുവളർത്തിയ
താതനാംയൗസേപ്പിനെവാഴ്ത്തീടട്ടെ --- മാനുഷ്യരാസകലം

10. മാലാഖമാരിലും പുണ്യവാന്മാരിലും
ത്രിലോകസർവ്വേശനെ വാഴ്ത്തീടട്ടെ --- മാനുഷ്യരാസകലം


Date of composition of text/melody unknown
Category Para-liturgical
Performance space Church
Performance context Benediction
Style Choral
Source of the text Malayalam translation of Latin Chant
Transliteration Rosy Kurian
Recordings DCS-003
Comments

At the end of a tiring day of lengthy interviews and conversations, Fr. Sankoorikkal,  myself, and the media team were exhausted (see Aramaic Project-25 https://youtu.be/acKGYVtVZ9s). We came back to Fr. Sankoorikkal’s room for the final part of the videotaped interview. I wanted to end our conversation on a high note. I asked Fr. Sankorikkal if he knew Sarwa Dayaparane from the 1950s. Fr. Sankoorikkal came back to life with a burst of energy and started singing the song in his characteristic high pitch register. I had no choice but to join him. We were at the same wavelength. The videographer captured the memorable moment for generations to watch.

The song has a fascinating history. Before the Second Vatican Council. As in other parts of the world, the Catholic Churches in Kerala concluded the principal Sunday liturgy with the Benediction of the Blessed Sacrament. The chants for the Benediction were in the Syriac translation of the Latin chants. At the end of the Benediction, in the place of the Divine Praises, the congregation sang Sarwa Dayaparane. Singing a Malayalam song was a privilege and an honor. The congregation put its heart and soul into singing this concluding hymn.

We do not yet know the composer of the song (ten couplets) or the melody. The melody may be of Tamil origin. The melody has a descending cadence. On a personal note, I vividly recollect the entire congregation at my local parish singing this chant at the end of Benediction. The energy level matched with the pitch register. The overwhelming sound of the entire congregation, men and women, created an awe-inspiring experience in a child's mind. Particularly, there was a Thommichettan in my parish who would belt out the song. His voice hovered over. Overall, it was enthralling, leaving a deep impression on my young mind. It became a part of my religious experience.

It was indeed a pleasure to sing with Fr. Sankoorikkal. We wish the song came back to the chant repertory of the current generation. The complete text of the song in available in the Lyrics text column of this page.

Reference

Aramaic Project-25 https://youtu.be/acKGYVtVZ9s

Joseph J. Palackal, CMI
New York
16 July 2021