ശൂവ്ഹാ ലാവാ (അനുസ്മരണഗീതം)
Suwha l’awaa (Commemoration hymn)

Call Number EC-0024
Title Suwha l’awaa
ശൂവ്ഹാ ലാവാ (അനുസ്മരണഗീതം)
Category  
Liturgical Context Qurbānā and Hours of Syriac churches.

Translation (Malayalam)

Text in Syriac Translation
Source: Dewaalayageethangal, pp 49.
Typset: Rosy Kurian & Sherin Joby

ക.പ: ശൂഹാ ലാബാ.... എമ്മേ ദാലാഹാ.
പാ: മിൻ ആലം വാദമ്മാ ല്ല് ആലം ആമ്മേൻ വാമ്മേൻ ശ് ലീ ഹാവു ദവുറാ ഉറഹ് മ്മാഉദീഹീദാ സല്ലാഉ ദ്നെഹവേ ശൈനാ ബവുറീസാ.
ക.പ: നേമ്മർ കൊല്ലേ...ദെസ്സ് കല്ലൽ.
പ : മറിയാ ഹൈൽസ്സാനാ അമ്മൻ മൽക്കൻ അമ്മൻ മലാഖേ വമ് അദ്റാനൻ ആലാഹേ ദ് യാക്കോബ്.
ക.പ : സ്ഓറേ....ത്ത്കീം എന്നോൻ.
പാ : അശ്ശൊദ് ക്ക്ദാമ്മാഉ ലെമ്പകോൻ ബ്സൗമ്മാ ഉബസ്സ് ലോസ്സാ ഉബസ്സ് വാസ്സാ ദ്നപ്‌ശാ ന്ന്റാഏവു ലമ്ശീഹാ ഉലാബുയി വൽ റൂഹേ.

Translation (Malayalam)

Text in Syriac

Translation
Source: Dewaalayageethangal, pp 49.
Typset: Rosy Kurian & Sherin Joby

ക.പ: ശൂഹാ ലാബാ.... എമ്മേ ദാലാഹാ.
പാ: മിൻ ആലം വാദമ്മാ ല്ല് ആലം ആമ്മേൻ വാമ്മേൻ ശ് ലീ ഹാവു ദവുറാ ഉറഹ് മ്മാഉദീഹീദാ സല്ലാഉ ദ്നെഹവേ ശൈനാ ബവുറീസാ.
ക.പ: നേമ്മർ കൊല്ലേ...ദെസ്സ് കല്ലൽ.
പ : മറിയാ ഹൈൽസ്സാനാ അമ്മൻ മൽക്കൻ അമ്മൻ മലാഖേ വമ് അദ്റാനൻ ആലാഹേ ദ് യാക്കോബ്.
ക.പ : സ്ഓറേ....ത്ത്കീം എന്നോൻ.
പാ : അശ്ശൊദ് ക്ക്ദാമ്മാഉ ലെമ്പകോൻ ബ്സൗമ്മാ ഉബസ്സ് ലോസ്സാ ഉബസ്സ് വാസ്സാ ദ്നപ്‌ശാ ന്ന്റാഏവു ലമ്ശീഹാ ഉലാബുയി വൽ റൂഹേ.

Transliteration

Transliteration in English Transliterantion in Malayalam
Šūwhā lāwā u’law-ra wal-Ruha d’qudišā
Al mad-bah qudišā neh-we duk-rānā
Lawsulthā Mariyam emmē dalāhā
Min ālam wadamma l’ālam āmen wāmēn
Slāīhāwu daw-rā u’rahmawu dihīdā
Sallāwu d’neh-we šainā baw-rīsā
Nēmar kollē amā āmēn wāmēn
Dukrān Mār Thōmā al mad’bah qudišā
Am kēnē dan’sah u’sahdē des-kallal
Māryā hailsāna amman
Malkan amman w’alāhan amman
Wam’adrānan Alāhe d’yākōw
Sawrē am rawrbe ha škew al sawrāk
Kol’hōn anīdē d’wakyamtha šwīhthā
B’šuwhā th-kīm ennōn
Ašwōk dāmāwu lemb-kōn
B’sawma waslōsā u’waswāsā d’nap-šā
N’rāyēu lam’šīhā u’lāwūyi wal-ruhē
Text Courtesy - Joseph Thekkedath Puthernkudy

Transliteration

Transliteration in English
Šūwhā lāwā u’law-ra wal-Ruha d’qudišā
Al mad-bah qudišā neh-we duk-rānā
Lawsulthā Mariyam emmē dalāhā
Min ālam wadamma l’ālam āmen wāmēn
Slāīhāwu daw-rā u’rahmawu dihīdā
Sallāwu d’neh-we šainā baw-rīsā
Nēmar kollē amā āmēn wāmēn
Dukrān Mār Thōmā al mad’bah qudišā
Am kēnē dan’sah u’sahdē des-kallal
Māryā hailsāna amman
Malkan amman w’alāhan amman
Wam’adrānan Alāhe d’yākōw
Sawrē am rawrbe ha škew al sawrāk
Kol’hōn anīdē d’wakyamtha šwīhthā
B’šuwhā th-kīm ennōn
Ašwōk dāmāwu lemb-kōn
B’sawma waslōsā u’waswāsā d’nap-šā
N’rāyēu lam’šīhā u’lāwūyi wal-ruhē
Transliterantion in Malayalam
Text Courtesy - Joseph Thekkedath Puthernkudy

Available recordings

Aramaic Project Recordings:

S.No Artist Youtube Link Aramaic Project Number Notes
1 Sebastian Menachery Video AP 52g
2 Rev. Dr. George Koyilparambil & choir Video AP 50 Bilingual rendition in Syriac and Malayalam
3 Bishop Joseph Kallarangatt Video AP 15b in three tunes
4 Marth Mariam Church Choir, Kuravilangad Video AP 35
5 Fr. Sebastian Sankoorikkal Video AP 25d Melodies for solemn Mass and requiem Mass
6 Rev. Dr. Jacob Vellian Video AP 80q  
7 Sebastian Menachery Video AP 52G  
8 Fr. Jose P. Kottaram Video AP 54A  
9 Fr. George Plathottam Video AP 70V  
10 Fr. Augustine Kandathikkudyil Video AP 96  
11 Dr. Joseph J. Palackal Video AP 72  
12 Syro-Malabar Forane Catholic Church, Dallas, Texas Video AP 100  
13 Fr Augustine Kandathikudilil Video AP 117  
14 Fr. Jose Thachil Video AP 125  
15 Fr. Cyril Thayyil Video AP 127  
16 Bishop Joseph Kallarangatt Video AP 155
17 Fr. Cyril Thayyil Video AP 156
18. Jeol Anish, Isabel Anish and Nebil Anish Video AP 164
19 Fr. Vargherse (Saji) Mattathil Video AP 165-21
20. Fr Paul Kodamullil ( Pre-1962 Version) Video AP 172  
21. Papputty Master (Violin instrumental track) Video AP 179  

Copyright

Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Print   Email