Encyclopedia of Syriac chants

Complete List


Lāk Māryā

Encyclopedia of Syriac Chants - Index

CMSI Ref Number 101-0074
Title Lāk Māryā
Category  
Sub Category  
Liturgical Context

Introduction

Available resources

Available recordings

Aramaic Project Recordings:

S.No Occassion/Purpose/Context Artist Youtube Link Aramaic Project Number Notes
1   Fr. George Plathottam. Video 70R  
2   Fr. Augustine Kandathikkudyil Video 96  
3   Bishop Joseph Kallarangatt Video 155  
4   Fr. Cyril Thayyil Video 156  

Copyright

Copyright: Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Encyclopedia of Syriac chants

Complete List


Lad hassi

Encyclopedia of Syriac Chants - Index

CMSI Ref Number 101-0075
Title Lad hassi
Category  
Sub Category  
Liturgical Context

Available resources


Aramaic Project Recordings:

S.No Occassion/Purpose/Context Artist Youtube Link Aramaic Project Number Notes
1   Fr. George Plathottam Video 70AS  
2   Fr. Probus Perumalil, CMI Video 119  
3 Bishop Jeoseph Kallarangatt Video 155  
4 Fr. Cyril Thayyil Video 156  

Copyright

Copyright: Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Encyclopedia of Syriac chants

Complete List


LAK THESHBOHTHA AALAHA

Lak theshbohtha aalaha

ലാക് തേശ്ബോതാ

Encyclopedia of Syriac Chants - Index

CMSI Ref Number 101-0053
Title Lak theshbohtha aalaha
Category  
Sub Category
Liturgical Context

Introduction

The songs from the collection titled SAPRA (meaning -"morning prayers") can be normally used as the daily SAPRA (morning) prayer, extending for one full week. The holy church commemorates these songs for remembering the Holy Saints, Martyrs, departed souls, and the Virgin Mary.


ഈ പറയുന്ന പാട്ടുകൾ ഒരു ആഴ്ച മുഴുവനും സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ സപ്ര (പ്രഭാത പ്രാർത്ഥന )യ്ക്കു ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആണ്ഇതിൽ താഴെ പറയുന്നവ ഓരോദിവസത്തേയും ഓരോ വിശുദ്ധരെയും രക്തസാക്ഷികളെയും പരിശുദ്ധ അമ്മയെയും ഓർക്കുന്ന പ്രാർത്ഥന ഗാനങ്ങൾ ആണ്

 

All the songs of the SAPRA are listed below along with the weekday dedicated to each song.

  1. BADNAHAYM SAPRA LAKUMARIYASHABHEENAN -Every SAPRA day
  2. LAK THESHBOHTHA AALAHA - Every SAPRA day
  3. BENDHAN SAPRA - Monday
  4. SAHADE HAYTHON THAGGARE - Tuesday
  5. SAHADE KANDEESHE MALPANEDHAYMANUTHA-Wednesday
  6. SHLAMA SAHADE VALGARMAYGON - Thursday
  7. BREEK HAYLA KASYADASHRABGARMAYHON - Friday
  8. BSAPRA SAHADE LKETHALA (MARIYA SAPRA THESHMAKAL)- Saturday


LAK THESBOHTHA- Every SAPRA day
Syriac text  
 
Text Courtesy - Joseph Thekkedath Puthenkudy ( Rocky Brother)

Transliteration Guide

Available recordings

Available resources

Copyright

Copyright: Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Encyclopedia of Syriac chants

Complete List


Lemba haliya Īśō māran

Encyclopedia of Syriac Chants - Index

CMSI Ref Number 101-0073
Title Lemba haliya Īśō māran
Category  
Sub Category  
Liturgical Context

Introduction

Available resources

Available recordings

Aramaic Project Recordings:

S.No Occassion/Purpose/Context Artist Youtube Link Aramaic Project Number Notes

1

  Mr. Sebastian Menachery Video 52O  

Copyright

Copyright: Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Encyclopedia of Syriac chants

Complete List

Laykā ēzal min ruhāk (Where shall I go from your Spirit?)
ലൈകാ ഏഴാൽ മിൻ രുഹാക്

Encyclopedia of Syriac Chants - Index

CMSI Ref Number 101-0016
Title Laykā ēzal min ruhāk (Where shall I go from your Spirit?)
Author St.Ephrem
Category Chants from the Services for the Dead
Sub Category Prosody
Text Words based on Psalm 139
Liturgical Context Qurbānā and Hours of Syriac churches.

 

Introduction

This ōnīţa is from the long form of the Office for the Dead. The authorship of this chant is attributed to St. Ephrem. It is based on psalm 139, which is a hymn to God’s omnipresence and omniscience. The text is an example of Syriac prosody in which a strophe consists of lines with varying number of syllables, in this case, lines of eight (4+4), nine (4+5), ten (5+5), and seven (4+3) syllbles, as in: laikā- mā-ran/ne-rōq-me-nnāk// W’ai-nā-aśrā/net-thśemin-qud-maik// .... En-hu-mār-d’har-ţe/d’āl-mā-mathyaţ-lā// B’rah-mē-neh-wē/śū-lā-mmā//.

 

Transliteration & Translation (English)
Transliteration by Fr. Emmanuel Thelly C. M. I.

Transliteration Translation

Laykā ēzal min ruhāk.

Laykā māran nerōq mennāk
W'aynā aţrā netthśe min qudmayk
Śmayyā kursyāk w’ar’ā kuwśāk
B’yammā urhāk w’baśyōl śulthānāk
Enhu mār d’harţē d'ālmā mathyaţ lā
B'rahmē nehwē śūlāmmā.

At yāda at māwtaw wamqām.

Yādat O mār d'sangi āwlan
W’yādīnan mār sagyiyin rāhmayk
Enhu d’rahmayk lā n’pīsūnāk
K’war dēn sāpnan methol bīśāţan
Lā mār lā mār lā tarpē ban īdayyā
D'pagrāk wadmāk āwkeltān.

G’waltān w'sāmt a’lay idāk.

B’rāśīţ braytān, wawthaybusāk
Qrayţān baśmāk w'salmā dīţuţāk
W’lā netdangal śūdāy mellayk
B'ellaţ āwlan dastrān tuqānāk
Ellā mār aśpa rahmayk al kollan
Ak damādā yi thaybusāk.

Bas malkā b'śuwhā qāmaţ.

Damyā edtā l'yāwnā śwarţā
Dawnāţ qennā al madbah qudśā
Wagzam alē hewyā līthā
D'nēqōr qennā w'nāwbed pārugē
Lā mār lā mār lā tarpe bā īdayyā
D'wadmāk hayyā ezdawnaţ.

Where could I escape from thee?

Where, O Lord, shall I flee from thee?
Where shall I hide from thy face?
Heaven is thy throne and the earth thy footstool;
Sea is thy way, and limbo thou rule!
If the world is facing its end,
Let me be in thy great mercy.

Thou knowest my sitting and standing.

Thou knowest, O Lord, that many are our sins
But we know that thy mercy is great.
If thy mercy will not intercede with thee
Perhaps we would perish because of our evils;
My Lord, my Lord, do not reject us
Whom thou hast fed with thy body and blood.

Thou hast formed us and placed thy hands on us.

In the beginning thou created us in the image of thy Godhead,
And by thy grace called us by thy name;
Let not the words of thy promise be made void
because of our iniquities
That demolished thy setting;
But Lord, shed thy mercy on us all
As thy grace is accustomed to do.

The king's daughter stood up in glory.

The Church resembles a young dove,
Which built its nest in the holy sanctuary.
The cursed serpent was jealous of her,
So as to take out her nest and destroy her young ones.
My Lord, my lord, do not take away thy hands from her,
Who was bought by thy living blood.

 

Transliteration Guide

Guide - Page1
Guide - Page2
Guide - Page3
Guide - Page4
Guide - Page5

 

Available recordings

Qambel Māran | Syriac Chants from South India

 

Available resources

Copyright

Copyright: Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

\

Encyclopedia of Syriac chants

Complete List

ܠܵܟܘܼ ܡܵܪܵܐ


ലാകു മാറാ
Laaku Maaraa (Resurrection hymn)

Encyclopedia of Syriac Chants - Index

CMSI Ref Number 101-0035
Title Laaku Maaraa
Category
Liturgical Context Qurbānā and Hours of Syriac churches.

Introduction

Text in East Syriac
Translation in (Malayalam)


ܠܵܟܘܼ ܡܵܪܵܐ ܕܟ݂ܠܵܐ ܡܵܘܕܹܝܢܲܢ ܀
ܘܠܵܟ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܫܲܒ݁ܚܝܼܢܹܢ܀
ܕܐܲܢܬ݁ܘܼ ܡܢܲܚܡܵܢܵܐ ܕܦܲܓ݂ܪܵܝܢ܀
ܘܐܲܢܬ݁ܘܼ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܕܢܲܦܫܵܬܲܢ܀

ܐܫܝܼܓܹܬ݂ ܕܲܟܝܵܐܝܼܬ݂ ܐܝܼܕܝ ܘܐܸܬ݂ܟܲܪܟܹܬ݂ ܠܡܲܕܒ݁ܚܵܟ ܡܲܪܝܵܐ

ܠܵܟܘܼ ܡܵܪܵܐ ܕܟ݂ܠܵܐ ܡܵܘܕܹܝܢܲܢ ܀
ܘܠܵܟ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܫܲܒ݁ܚܝܼܢܹܢ܀
ܕܐܲܢܬ݁ܘܼ ܡܢܲܚܡܵܢܵܐ ܕܦܲܓ݂ܪܵܝܢ܀
ܘܐܲܢܬ݁ܘܼ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܕܢܲܦܫܵܬܲܢ܀

ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܠܐܲܒܵܐ ܘܠܲܒ݂ܪܵܐ ܘܲܠܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܝܼܫܵܐ܀ ܡ݂ܢ ܥܵܠܲܡ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ܀ ܐܵܡܸܝܢ ܘܐܵܡܹܝܢ܀

ܠܵܟܘܼ ܡܵܪܵܐ ܕܟ݂ܠܵܐ ܡܵܘܕܹܝܢܲܢ ܀
ܘܠܵܟ ܝܼܫܘܿܥ ܡܫܝܼܚܵܐ ܡܫܲܒ݁ܚܝܼܢܹܢ܀
ܕܐܲܢܬ݁ܘܼ ܡܢܲܚܡܵܢܵܐ ܕܦܲܓ݂ܪܵܝܢ܀
ܘܐܲܢܬ݁ܘܼ ܦܵܪܘܿܩܵܐ ܛܵܒ݂ܵܐ ܕܢܲܦܫܵܬܲܢ܀

Source: East Syriac Liturgy
Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org


ലാകു മാറാ ദ്‌കൊല്ലാ മൗദേനൻ;
ഉലാക് ഈശോ മ്ശിഹാ മ്ശബ്‌ഹീനൻ;
ദത്തു മ്നഹ്മാനാ ദ്പഗ്റായൻ;
വത്തു പാറോക്കാ ഥാവാ ദ്‌നപ്ശാസൻ.

അശ്ശിഗേസ് ദക്‌യായീസ് ഈദൈ വെസ്കർക്കേസ് ല്മദ്ബഹാക് മറ്‌യാ

ലാകു മാറാ ദ്‌കൊല്ലാ മൗദേനൻ;
ഉലാക് ഈശോ മ്ശിഹാ മ്ശബ്‌ഹീനൻ;
ദത്തു മ്നഹ്മാനാ ദ്പഗ്റായൻ;
വത്തു പാറോക്കാ ഥാവാ ദ്‌നപ്ശാസൻ.

ശുവ്‌ഹാ ലാവാ ഉലവ്റാ വല്റൂഹാ ദ്‌കുദിശാ. മിൻ ആലം വാദമ്മാ ല്ആലം ആമ്മേൻ വാമ്മേൻ

ലാകു മാറാ ദ്‌കൊല്ലാ മൗദേനൻ;
ഉലാക് ഈശോ മ്ശിഹാ മ്ശബ്‌ഹീനൻ;
ദത്തു മ്നഹ്മാനാ ദ്പഗ്റായൻ;
വത്തു പാറോക്കാ ഥാവാ ദ്‌നപ്ശാസൻ.

Source: East Syriac Liturgy
Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org

Translation (Malayalam)

സകലത്തിന്റെയും നാഥാ, നിന്നെ ഞങ്ങള്‍ സ്തുതിക്കുന്നു.
ഈശോമ്ശിഹായെ, നിന്നെ ഞങ്ങള്‍ പുകഴ്ത്തുന്നു.
എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്‍ നീ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയിര്‍പ്പിക്കുന്നവനും,
ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനുമാകുന്നു.

കർത്താവേ ഞാൻ കൈകൾ കഴുകി നിർമ്മലമാക്കുകയും നിന്റെ ബലിപീഠത്തിനു പ്രദിക്ഷിണം വയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

സകലത്തിന്റെയും നാഥാ, നിന്നെ ഞങ്ങള്‍ സ്തുതിക്കുന്നു.
ഈശോമ്ശിഹായെ, നിന്നെ ഞങ്ങള്‍ പുകഴ്ത്തുന്നു.
എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്‍ നീ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയിര്‍പ്പിക്കുന്നവനും,
ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനുമാകുന്നു.

പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും സ്തുതി. ആദിമുതൽ എന്നേയ്ക്കും ആമ്മേൻ

സകലത്തിന്റെയും നാഥാ, നിന്നെ ഞങ്ങള്‍ സ്തുതിക്കുന്നു.
ഈശോമ്ശിഹായെ, നിന്നെ ഞങ്ങള്‍ പുകഴ്ത്തുന്നു.
എന്തുകൊണ്ടെന്നാല്‍ നീ ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ഉയിര്‍പ്പിക്കുന്നവനും,
ആത്മാക്കളെ രക്ഷിക്കുന്നവനുമാകുന്നു.

Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org

Transliteration in English Translation (English) Glossary

Laaku maaraa dkollaa maudenan;
ulaaku eesho mshihaa mshabheenan;
datthu mnahmaanaa dpagraayan;
vatthu paarokkaa thaavaa dnapshaasan

ashigesu dakyaayeesu eedy veskarkkesu lmadbahaaku maryaa.

Laaku maaraa dkollaa maudenan;
ulaaku eesho mshihaa mshabheenan;
datthu mnahmaanaa dpagraayan;
vatthu paarokkaa thaavaa dnapshaasan

shuvhaa laavaa ulavraa valroohaa dkudishaa.
Min aalam vaadammaa laalam aammen vaammen

Laaku maaraa dkollaa maudenan;
ulaaku eesho mshihaa mshabheenan;
datthu mnahmaanaa dpagraayan;
vatthu paarokkaa thaavaa dnapshaasan

Lord of all, we worship You;
Jesus Christ, we exalt You!
You give life to our bodies
and salvation to our souls!

washed my hands clean and went
around your altar, O Lord!

Lord of all, we worship You;
Jesus Christ, we exalt You!
You give life to our bodies
and salvation to our souls!

Glory be to the Father and to the Son and to the Holy Spirit.
From eternity and forever. Amen and Amen.

Lord of all, we worship You;
Jesus Christ, we exalt You!
You give life to our bodies
and salvation to our souls!

Lāku = you;

mārā = Lord; d’ + kollā = of all; mawdēnan = we praise

u + lāk = and you; īšō mišihā = Jesus Christ;

mšabhīnan = we glorify; d + ath +hu = because you are;

mnahmānā = the sanctifier; d + pagra + in = of our bodies;

W + ath + hu = and you are; pārōqā = savior;

thāwā = the gracious; nawšasan = of our souls

Source:
Raza: The Most Solemn Celebration of Holy Qurbana
in the Mar Toma Nasrani (Syro-Malabar) Church

Arranged and Edited by: Father Varghese Pathikulangara,CMI
A Publication of: Denha Services
Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org

Text in Syriac
Transliteration in Malayalam

Available recordings

Qambel Maran | Syriac chants

Available resources

Aramaic Project Recordings:

S.No Occassion/Purpose/Context Artist Youtube Link Aramaic Project Number 96Notes+6

1

Chanting of slotha (prayer) followed by the Resurrection hymn in Syriac. Sebastian Menachery 52k Melody for solemn occasions in the Syro Malabar Church.

2

Bishop Joseph Kallarangatt 15i

3

Marth Mariam Church Choir, Kuravilangad 37

4

Fr. Thomas Perumayan & the Sunday School children at St. Joseph's Church, Kadavanthara, Kochi 29 Instruction
5 Syriac during Qurbana in Malayalam 67 A
6   Binu & Deepa singing syriac chants 78e
7   Dr. Jacob Vellian 80H
8   Holy Cross Church, Frankfurt-Bornheim, Germany ; 82B
9   Fr. Mathew Mattam

62H
10   Fr. Paul Kodamullil ; 3A
11   Holy Cross Church, Frankfurt-Bornheim, Germany.

82B
12   Sacred Heart Roman Catholic Church, at Liverpool, 64A
13   Dr. Joseph J. Palackal 67
14   Old Cathedral Church ,Pala 70H
15   Fr THOMAS KANJIRATHUMOOTTIL

88
16   Maria Joseph and Bro. Libin

90
18   St. Thomas the Apostle Syro-Malabar Forane Catholic Church, Dallas, Texas,

100
19   Fr. Augustine Kandathikkudyil

 

96
20   St. Jude Syro Malabar Church, N. Virginia, USA

95
21   St, Jude Syro Malabar Catholic Church, Northern Virginia, USA 101
22   Fr. Probus Perumalil, CMI. 119
23   Fr Cyril Thayyil and the Choir team of Infant Jesus Church, Koovappadam, Kochi 122
24   St. Sebastian's Church, Mannarkad, Pala 127
25   St. Francis of Assisi Church , Lingarajapura, Bengaluru 128
26   Dr. Joseph J. Palackal 129
27   Pappootty Master (Violin) and Benedy Anikkad (Vocal) 138
28   Major Archbishop Cardinal George Alencherry. 145
29   Annmariya Njarakunnel 149
30   Fr. Cyril Thayyil 154
31   Choir Team , St. Peter and St. Paul Church, Elanji 155
32   Choir team, Marth Maryam Forane Church, Kuravilangad 156
33   Denny Sails Karamkunnel 161

 

Music Score by S. Sebastian Ottaplackal

1. Laaku Maaraa (Conductor's Score) 2. Laaku Maaraa
(Chords & Voice)
3. Laaku Maaraa
(1st Voilin & Voice)
4. Laaku Maaraa
(2nd Voilin & Voice)
5. Laaku Maaraa
(Cello & Voice)

(Pdf Download)

(Pdf Download)

(Pdf Download)

(Pdf Download)

(Pdf Download)

Copyright

Copyright: Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Encyclopedia of Syriac chants

Complete List

ലാക് മാർ യൗസെപ്പ്
Lāk mār yāwsep (You, St. Joseph)

Encyclopedia of Syriac Chants - Index

CMSI Ref Number 101-0026
Title Lāk mār yāwsep (You, St. Joseph)
Category Chants for Special Occasions
Liturgical Context Qurbānā and Hours of Syriac churches.

Introduction

This chant of praise in honor of St. Joseph is prescribed for the novena-days before the feast on March 19th. Joseph Beschi (1680-1747), an Italian Jesuit who joined the Madurai Mission in Tamil Nadu, popularized the special devotion to St. Joseph in South India (Beschi died at Amapzhakad, in Kerala). Any similarity in thematic content of this chant (20 lines) to parts of Beschi’s epic poem composed in Tamil, Tempavāni (‘sweet voice’, 3,615 lines), on the life of St. Joseph, is yet to be verified.

Transliteration (Malayalam)

Source: Dewaalayageethangal, pp 169. Typset: Rosy Kurian & Sherin Joby

മാർ യൗസെപ്പു പുണ്യാളനെക്കുറിച്ചുള്ള സംഗീതം.

ലാക് മാർ യൗസെപ്പ് മ് സൈഹീൻ കെന് ശേ ദ ശ്മയ്യാനേ.
ലാക് മ്സമ്റീൻ തെഗ് മ്മേ കൊലഹോൻ ദ ക് റെസ്യാനേ.
ദ്ബ മ് യത്തറാസാ ദ്സ ന്തിക്കൂസ്സാ ഹവൈത്ത്‌ നസ്സീഹാ.
നക്പ്പാ ഈസ് ലാക് എസ്സ്‌മക്റസ്സ് വാസ്സ് ബ്സുൽത്താ റാമ്സ്സാ.
ഉകദ് ല മ്കിർത്താക് ഹസൈത്ത് ലാദ്ബത്ത്നാ യൽന്താ പയ്യാ.
കെറിയസ്സ് ല്ല്നപ്‌ശാക് മിൻ പൂശാകാവപ്പ്ലീഗുസ്സാ.
ഉമാലാക് നുഹറാ ദ ന്‌ഹെസ്സ്‌ മിൻ റൊം അൽപ്പാക് വെമ്മർ.
ദൗ ത്തീൻ യൽന്താ മിൻ മപ്പോഹീസ്സ് റൂഹാ മ്മ് അലിയാ.
അത്ത് ലേ ല്ല് മറിയാ ദെസ്സീ ലെദ് വാ ബ് ഉമ്പാ ക്‌ അപ്പേക്ക്ത്ത്
വെസ്സ് ലാവീത്ത് ലേ കദ് ആറേ ക്ക് വാ ലറആ ദ് മെസ്രേൻ.
ലീശോ തലിയാ ദമ്പീ ദ് വാ ലാക് ബ് കുറിയസ്സ് ശാലീം.
ബ് സോഗ്സ്സ് ദെമ് ഏ മാറീ റാസ്സാ ബാഏ വൈത്ത് ലേ.
വെശ് ക്കഹ് ത്താ യി ലേ ബ് ഹൈ ക്കൽ കുദ്‌ശാ ബ്ഹദ് വസ്സ് ലെമ്പാക്.
കേനേ ഹറാനേ ബാസർ മൗ ത്തഹോൻ നാസ്ബീൻ ക്ക് ലീലാ.
അത്ത് ദേൻ തൂബാൻ മീൻ കോൽ കേനീൻ ബ് പെസ്സാ ദ് മീറാ.
ബ്എനിയാൻ മാറാക്‌ മെസ്സ് ബസ്സം അത്ത് അദ് അത്ത് ബറആ.
ഹദ് ആലാഹാ ത്ത് ലാസ്സാ .ക്ക്നോമ്മേ ഹസ്സാ ല്ല്ഔദൈക്ക്.
ഉവമ് യത്ത് റാ സ്സേ ഹൌ ലൻ ദ്നെസ്സെക്ക് ല്ല് ഏൽ മിൻ കൌ ക്ക് വേ.
ദ്നെശ് ത്ത് വേ ദ്നെസ്മർ ശൂഹാ ലശ് മാക്‌ ല്ല്ആലം ആൽമ്മീൻ ആമ്മേൻ വാമ്മേൻ.
ശു : അപ്പീസ്സ് ഹലാപൈൻ ആബൂൻ കന്തീശാ മാർ യൗസ്സെപ്പ് മൌ ദിയാനാ.
പു.:ദ് ശ്ത്ത് വേ. ല്ല് മുൽക്കാനാവു ദ മ് ശീഹാ.

 

Transliteration & Translation (English)
Transliteration by Fr. Emmanuel Thelly C. M. I.

Transliteration Translation
Lāk mār yāwsep m’zayhīn kenśē daśmayyānē, mār yāwsep.
Lāk m'zamrīn tegmē kolhōn dakresthyānē, mār yāwsep.
Dawmyatruţā d'zandīquţā h'wayt nassīhā, mār yāwsep.
Nakpāīţ lāk eţmakraţ wāţ b'ţultā rāmţā, mār yāwsep.
St. Joseph, heavenly multitudes glorify you, St. Joseph.
All the divisions of Christians sing your praises, St. Joseph.
Because in the virtues of justice you have become famous, St. Joseph.
The exalted Virgin was espoused to you chastely, St. Joseph.

Transliteration Guide

S.No Occassion/Purpose/Context Artist Youtube Link Aramaic Project Number Notes

1

  The Syriac Choir of St. Mary's Church Forane Church, Pallippuram Video 4x  

Available resources

Qambel Māran | Syriac Chants from South India

Available recordingsCopyright

Copyright: Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

erectile dysfunction http://healthsavy.com