Encyclopedia of Syriac chants

Complete List

Quryēlaisōn (Lord have mercy) / Kuriyelaison (Litany)
ഖുര്യെലൈസോൻ

Encyclopedia of Syriac Chants - Index

CMSI Ref Number 101-0019
Title

Quryēlaisōn (Lord have mercy) /

Kuriyelaison (Litany)

Category Syriac translation of Latin chants
Sub Category Paraliturgical Services
Liturgical Context Qurbānā and Hours of Syriac churches.

Introduction

This litany in honor of the Blessed Virgin Mary is part of a paraliturgical service known as ladīnj (a Malayalam adaptation of the Portuguese word, ladainha). A ladīnj consists of a litany, hymns, and prayers that vary according to the feast. There are over thirty melodies for this litany, some of which are known only to local choirs. Until the 1960s, the practice was, especially in the formation houses of religious congregations, to sing a different melody for each day in May, the month of special devotion to the Blessed Virgin. Only the musically relevant parts of this long litany are included here. Worthy of special mention is the transition in the metric structure from 4/4 to 6/4 in the concluding part (emrēh d’alāhā, ‘Lamb of God’). This metric cycle with accents on the first and the third beats is known in South Indian classical music theory as Rūpakam.

Transliteration & Translation (English)
Transliteration by Fr. Emmanuel Thelly C. M. I.

Transliteration Translation

Quryēlaysōn, kristhēlaysōn

M'śihā śmāayn m'śihā, qambel bāwūţan
Alāhā awā d’wśmayyā, eţrāham alayn
Alāhā b’ra pārōqē d'ālmā, eţrāham alayn
Alāhā ruhā d'qud'śā, eţrāham alayn
Tlīţāyuţā qandiśtā had alāhā, eţrāham alayn
Eţrāham (2), eţrāham alayn.

Qandiśtā mārtā maryam, appis h’lāpayn
Qandiśtā yāldaţ alāhā, appis h’lāpayn
Qandiśtā b'ţūlaţ b'ţūlāţā, appis h’lāpayn
Appis h’lā (2), appis h’lāpayn

Malkţā d'wardyā qandiśtā, appis h’lāpayn
Malkţā daślāmā, appis h’lāpayn
Malkţā yāyūţ karm'lā, appis h’lāpayn
Appis h’lā (2), appis h’lāpayn

Emrē d’alāhā hāw d'śāqēl hathīţē d'ālmā hassā lan māran.
Emrē d’alāhā hāw d'śāqēl hathīţē d'ālmā anī lan māran.
Emrē d’alāhā hāw d'śāqēl hathīţē d'ālmā eţrāham alayn.

Lord have mercy, Christ have mercy

Christ hear us, Christ receive our prayer.
God the Father in heaven, have mercy on us.
God the Son, redeemer of the world, have mercy on us.
God the Holy Spirit, have mercy on us.
Holy Trinity, one God, have mercy on us.
Have mercy (2), have mercy on us.

Holy Mary, pray for us.
Holy mother of God, pray for us.
Virgin most chaste, pray for us.
Pray for (2), pray for us.

Queen of the holy rosary, pray for us.
Queen of peace, pray for us.
Queen, beauty of Carmel, pray for us.
Pray for (2), pray for us.

Lamb of God who takes away the sins of the world, pardon us, our Lord.
Lamb of God who takes away the sins of the world, answer us, our Lord.
Lamb of God who takes away the sins of the world, have mercy on us.

Syriac Text
Text Courtesy - Joseph Thekkadath Puthenkudy

Transliteration Guide

Guide - Page1
Guide - Page2
Guide - Page3
Guide - Page4
Guide - Page5

Available resources

Qambel Maran Audio CD - Track # 19 Quryēlaisōn [Lord, have mercy]


Available recordings

Aramaic Project Recordings:

S.No Occassion/Purpose/Context Artist Youtube Link Aramaic Project Number Notes
1 Litany in Syriac, translated from Latin (Kyrie Eleison). Sebastian Menachery Video 52h Melody 1 of 2
2 Sebastian Menachery Video 52p Melody 2 of 2
3 Lonappan Arackal Video 51h Melody 1 of 4
4 Lonappan Arackal Video 51i Melody 2 of 4
5 Lonappan Arackal Video 51j Melody 3 of 4
6 Lonappan Arackal Video 51k Melody 4 of 4
7 Rev. Dr. Jacob Vellian and team Video 6h
8 Joseph Pathiamoola Video 4Q
9 Dr. Jacob Vellian Video 6D
10 VARGHESE CHIRIYANKANDATH Video 83
11 Pappootty Master (Violin) and Bennedy Anikkad (Vocal) Video 138

Copyright

Copyright: Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Encyclopedia of Syriac chants

Complete List

ܩܲܒܸܠ ܡܵܪܲܢ
കമ്പെൽ മാറൻ
Qambel māran (Receive O our Lord)

Encyclopedia of Syriac Chants - Index

CMSI Ref Number 101-0014
Title Qambel māran (Receive O our Lord)
Category Chants from the Services for the Dead
Sub Category Madrāśā (Didactic chant)
Liturgical Context Qurbānā and Hours of Syriac churches.

Introduction

This madrāśā (didactic chant) from the short form of the Office for the Dead is sung in a solo-group format in which the celebrant sings the verses and the congregation repeats the first stanza as a refrain. Technically, the group is singing in ‘unison’, however, individual differences in the manner, extent, and place of subtle ornamentations are evident. Such differences are acceptable and even appreciated. Fr. Abel Periyappuram, CMI (1920-2001) played a significant role in the transition of the Syriac liturgy to Malayalam in the 1960s. His translations, especially of the chant texts of the liturgy of the Hours and funeral services, set to their original Syriac melodies, facilitated the continuity of this music tradition in South India.

Text in East Syriac
Transliteration (Malayalam)

ܩܲܒܸܠ ܡܵܪܲܢ: ܗܵܢ ܩܘ݂ܪܒܵܢܵܐ
ܠܥܹܠ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܕܩܵܪܸܒ݂ ܥܲܒ݂ܕܵܟ
ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ
ܒܠܸܡܒܵܐ ܕܿܟܝܵܐ
.......ܩܲܒܸܠ ܡܵܪܲܢ

ܐܲܝܟ ܩܘܼܪܒܵܢܹܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬܵܐ
ܟܹܐܢܹܐ ܓܒ݂ܲܝܵܐ ܢܘܿܚ ܘܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ
ܘܐܝܼܣܚܵܩ ܘܝܲܥܩܘܿܒ݂
ܘܝܵܘܣܹܦ ܕܲܟܝܵܐ
.......ܩܲܒܸܠ ܡܵܪܲܢ

ܐܲܝܟ ܩܘܼܪܒܵܢܹܐ ܕܩܲܪܸܒ݂ܘ ܫܠܝܼܚܹܐ
ܒܓܵܘ ܥܸܠܝܼܬܵܐ ܢܸܥܘܿܠ ܩܕܵܡܲܝܟ
ܘܢܸܗܘܸܐ ܡܩܲܒܠܵܐ ܠܒܹܝܬ ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ
.......ܩܲܒܸܠ ܡܵܪܲܢ

Source: East Syriac Liturgy
Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org

കമ്പെൽ മാറൻ ഹാൻ കുർബാന
ല്ഏൽ ബശ്‌മയ്യാ ദ്‌കാറെവ് അവ്‌ദാക്
ബ്‌ഹയ്മാനൂസാ
ബ്‌ലെമ്പാ ദക്‌യാ
കമ്പെൽ മാറൻ.....

അക് കുർബാനേ ദാവാഹാസാ
കേനേ ഗ്‌വയ്യാ നോഹ് വവ്റാഹം
വിസഹാക് ഉയാക്കോവ്
ഉയൗസേപ്പ് ദക്‌യാ
കമ്പെൽ മാറൻ.....

അക് കുർബാനേ ദ്കാറെവ് ശ്ലീഹേ
ബ്‌ഗാവൂ എല്ലീസാ നേഓക് ക്‌ദാമയ്ക്
ഉനേഹ്‌വേ മ്‌കവ്‌ലാ
ല്‌വേസ് മൽകൂസാ
കമ്പെൽ മാറൻ.....

Source: East Syriac Liturgy
Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org

Transliteration & Translation (English)
Transliteration by Fr. Emmanuel Thelly C. M. I.

Transliteration Translation

Qambel māran hān qurbānā 1'el baśmayyā
d'qarew awdāk b'haymānuţā w'lembā dakyā.

Ak qurbānē d’āwāhāţā kēnē g'wayyā nōh
w'awrāhām w’ishāq w'yaqōw w'yāwsep dakyā.

Ak qurbānā d'qarew ślihē b’gāw ellīţā neōl
q’dāmayk w'nehwe m'qablā 1'wēţ malkuţā.

Receive, O Lord, this offering, Which thy servant offers with faith
And a pure heart, into the heaven above.

Like the offering of the patriarchs, Noah,
Abraham, Isaac, Jacob, and the chaste Joseph.

Like the offering which the apostles offered In the cenacle, let it enter before thee,
And let it be acceptable in thy kingdom.

Transliteration Guide

Guide - Page1
Guide - Page2
Guide - Page3
Guide - Page4
Guide - Page5

Available recordings

Qambel Māran | Syriac Chants from South India

Available resources

Aramaic Project Recordings:

S.No Occassion/Purpose/Context Artist Youtube Link Aramaic Project Number Notes
1 Qambel māran Marianne Thaila Video 24  
2   Dr. Joseph J. Palackal Video 57  
3   Fr. Mathew Mattam Video 62FF  
4   Fr. Sebastian Sankoorikkal Video 67  
5   Bishop Kallarangatt Video 15E  
6   Fr. Sebastian Sankoorikkal Video 25  
7   Dr. Joseph J. Palackal Video 45  
8   Dr. Joseph J. Palackal Video 121  
9   Fr. George Plathottam Video 140  
10   Fr. George Plathottam Video 140C  

Copyright

Copyright: Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

\

Encyclopedia of Syriac chants

Complete List

ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ
കന്തീശാ ആലാഹാ
Qandiśā alāhā (Trisagion in Syriac)

Encyclopedia of Syriac Chants - Index

CMSI Ref Number 101-0020
Title Qandiśā alāhā (Kandiśā alāhā )
Category
Liturgical Context Qurbānā and Hours of Syriac churches.

Introduction

Text in East Syriac
 
Transalation in Malayalam

ܐܲܪܝܼܡܘ ܩܵܠܟܘܿܢ ܘܫܒܲܚܘ ܟܠܹܗ ܥܲܡܵܐ ܠܐܲܠܵܗܵܐ ܚܲܝܵܐ܀

ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ
ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܚܲܝܠܬ݂ܵܢܵܐ
ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܐܵ
ܐܸܬ݂ܪܲܚܲܡ ܥܠܲܝܢ

ܫܘܼܒ݂ܚܵܐ ܠܐܲܒܵܐ ܘܠܲܒ݂ܪܵܐ ܘܲܠܪܘܼܚܵܐ ܕܩܘܼܕܝܼܫܵܐ܀

ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ
ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܚܲܝܠܬ݂ܵܢܵܐ
ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܐܵ
ܐܸܬ݂ܪܲܚܲܡ ܥܠܲܝܢ

ܡ݂ܢ ܥܵܠܲܡ ܘܲܥܕܲܡܵܐ ܠܥܵܠܲܡ܀ ܐܵܡܸܝܢ ܘܐܵܡܹܝܢ܀

ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܐܲܠܵܗܵܐ
ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܚܲܝܠܬ݂ܵܢܵܐ
ܩܲܕܝܼܫܵܐ ܠܵܐ ܡܵܝܘܿܬܐܵ
ܐܸܬ݂ܪܲܚܲܡ ܥܠܲܝܢ

Source :East Syriac Liturgy
Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org
Text Courtesy: Joseph Thekkedath Puthenkudy
Source :East Syriac Liturgy
Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org

Transliteration in English
Translation (Malayalam)

Glossary

Aareem kaalkon ushabahu kolle ammaa laalaahaa hayyaa.

Kandeeshaa aalaahaa
Kandeeshaa hylsaanaa
Kandeeshaa laa maayosaa
Esraaham aleyn

Shuvhaa laavaa ulavraa valroohaa dkudishaa

Kandeeshaa aalaahaa
Kandeeshaa hylsaanaa
Kandeeshaa laa maayosaa
Esraaham aleyn

Min aalam vaadammaa laalam aammen vaammen

Kandeeshaa aalaahaa
Kandeeshaa hylsaanaa
Kandeeshaa laa maayosaa
Esraaham aleyn
ജനങ്ങളേ നിങ്ങൾ സ്വരമുയർത്തി ജീവിയ്ക്കുന്ന ദൈവത്തെ പ്രകീർത്തിയ്ക്കുവിൻ

പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ
പരിശുദ്ധനായ ബലവാനേ
പരിശുദ്ധനായ അമർത്യനേ
ഞങ്ങളിൽ കരുണയായിരിയ്ക്കേണമേ

ബാവായ്ക്കും പുത്രനും റൂഹാദ്‌ക്കുദിശായ്ക്കും സ്തുതി

പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ
പരിശുദ്ധനായ ബലവാനേ
പരിശുദ്ധനായ അമർത്യനേ
ഞങ്ങളിൽ കരുണയായിരിയ്ക്കേണമേ

ആദിമുതൽ എന്നേയ്ക്കും ആമേൻ

പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ
പരിശുദ്ധനായ ബലവാനേ
പരിശുദ്ധനായ അമർത്യനേ
ഞങ്ങളിൽ കരുണയായിരിയ്ക്കേണമേ

Kandīšā = holy + alāhā = God

La+ Māyōsā = Immortal (God)

Hailsānā = mighty (God)

Māyōsā =Immortal/eternal (God)

Esrāham = Have mercy

Alayn = on us

Source:
Raza: The Most Solemn Celebration of Holy Qurbana
in the Mar Toma Nasrani (Syro-Malabar) Church

Arranged and Edited by: Father Varghese Pathikulangara,CMI
A Publication of: Denha Services
Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org

Text in Syriac

Syriac Text Courtsey - Joseph Thekkedath Puthenkudy

Transliteration Guide

Available recordings

Aramaic Project Recordings

S.No Purpose / Occassion Artist Youtube Link Aramaic Project Number 132Notes

1

  Marth Mariam Church Choir, Kuravilangad Video 34

2

  Fr. Thomas Perumayan & the Sunday School children at St. Joseph's Church, Kadavanthara, Kochi Video 30

3

  Fr. Sebastian Sankoorikkal Video 25j Allahu Akbar and Qandisa Hailsana, a comparison

4

  Joseph J. Palackal & the St. Jude Syro Malabar Church choir in Northern Virginia, Virginia, USA Video 22 Practice session, with incipits in Malayalam

5

  Joseph J. Palackal & the St. Jude Syro Malabar Church choir in Northern Virginia, Virginia, USA Video 22a Practice session, with incipits in English

6

  Rev. Dr. George Koyilparambil Video 19

7

  Joseph J. Palackal Video 9

8

  K. O. Chacko Koythadathil Video 5c Trisagion in Greek and Syriac, for Good Friday
9   Fr. Charles Pyngot, C.M.I. Video 2a
10   Johny P. David Video 56d
11   Holy Cross Church , Frankfurt, Germany Video 82A
12   Syro Malabar Church, Dallas, Texas, Video 97
13   Smt. Ammini John Anamthuruthil. Palluruthy Video 48C
14   St. Thomas Syro Malabar Catholic Church at Somerset, New Jersey, Video 86
15   Binu & Deepa Binu Video 78D
16   St. Stanislaus Kostka Church, Maspeth, NY. Video 132B
17   Cardinal George Alencherry Video 60C
18   Fr. George Plathottam. Video 70J
19   Dr. Jacob Vellian Video 80J
20   Basilica of National Shrine, Washington, D. C. Video 66A
21   St. Alphonsa Syro-Malabar Community, Southend at Sea, England. Video 99
22   Rev. Dr. George Koyilparambil, Smt. Ammini John Anamthuruthil Video 19
23   Fr. Sebastian Sankoorikkal Video 25J
24   Fr. Mathew Mattam Video 62I
25   Syro Malabar Cathedral Church Chicago Video 73
26   Syriac Christian Wedding in India Video 77
27   Binu and Deepa Video 78D
28   VARGHESE CHIRIYANKANDATH, PAVARATTY Video 83
29   Maria Joseph and Brother Libin Video 90
30   St. Thomas the Apostle Syro-Malabar Forane Catholic Church, Dallas Video 100
31   Fr. Augustine Kandathikkudy Video 96
32   Marianne Thaila Video 24
33   St. Jude Syro Malabar Church, N. Virginia, USA Video 95
34   Ammini John Anamthuruthil Video 48C
35   Mar George Cardinal Alencherry Video 60
36   Major Archbishop Mar George Cardinal Alencherry Video 60C
37   Sacred Heart Roman Catholic Church, at Liverpool, Warrington Video 64
38   Dr. Joseph Palackal and Choir team Video 66
39   Dr. Joseph J.Palackal , George Thaila and Choir team Video 66A
40   Dr. Joseph J. Palackal Video 67
41   Fr. Charles Pyngot Video 2A
42   Fr. Sebastian Sankoorikkal Video 25J
43   Fr. George Plathottam. Video 70J
44   Dr. Joseph J.Palackal Video 45
45   Jones Kalaricka,Jewel Sunny and Jewelin Sunny Video 97
46   St. Alphonsa Syro-Malabar Community, Southend at Sea, England Video 99
47   Choir Team of St. Stanislaus Kostka Church, Maspeth,Newyork Video 132B
46   Rev. Fr. Varghese (Saji) Mattathil Video 100
47   St, Jude Syro Malabar Catholic Church, Northern Virginia, Video 101
48   Ukranian Catholic Cathedral, London Video 136A
49   Rev Dr Cherian Thalakulam, CMI Video 103
50   St. Thomas the Apostle Syro Malabar Forane Catholic Church in Dallas Video 137
51   Ukranian Cathedral, London Video 136
52   Dr. Joseph J. Palackal, CMI introducing the chant at the Sacred Heart Church , Liverpool, Warrington, England Video 108
53   Dr. Joseph J.Palackal, CMI Video 118
54   Fr. Probus Perumalil, CMI Video 119
55   Fr. Cyril Thayyil Video 122
56   Sacred Heart Church at Liverpool, Warrington, England. Video 108
57   St. Mary's Church, Thazathupally, Kadathuruty Video 117
58   St. Mary's Church, Thazathupally, Kadathuruty Video 117
59   Dr.Joseph J Palackal, CMI Video 121
60   St. Sebastian's Church, Mannarkad, Pala Video 127
61   St. Francis of Assisi Church, Lingarajapura, Bengaluru Video 128
62   Dr.Joseph J Palackal, CMI Video 133
63   Major Archbishop Cardinal George Alancherry , Dr.Joseph J Palackal, CMI and the Choir Team at Syro Malabar National Convention. Hilton Convention Center, Houston Video 142
64   Sophia Chirayil Video 147
65   Annmariya Njarakunnel Video 149
66   Major Archbishop Cardinal George Alencherry. Dr. Joseph J. Palackal and the Choir team Video 150
67   Choir team at Nashville, Tennessee Video 151
68   Dr. Joseph J. Palackal , Eliee Hayes and Gabriela Gonzalez Video 153
69 Fr. Cyril Thayyil Video 154  
70 Bishop Joseph Kallarangatt Video 155  
71   Fr. Cyril Thayyil Video 156  
72   Hansel Joseph Video 159  

Copyright

Copyright: Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Encyclopedia of Syriac chants

Qaddis Qaddis

Details will be posted later...

erectile dysfunction http://healthsavy.com