കൊല്ലൻദശനെ
Kollan daśnē (Let us all offer)

Call Number EC-0022
Title Kollan daśnē (Let us all offer)
Category Syriac translation of Latin chants
Sub Category Paraliturgical Services
Liturgical Context Qurbānā and Hours of Syriac churches.
Audio Snippet


Introduction

The last two stanzas of Pange Lingua came to be treated as a separate hymn known as Tantum Ergo (the first two words of the penultimate stanza) and became the second chant for Benediction. The Syriac translation here incorporates a line, probably borrowed from one of the Syriac writers, as a trope on the word fides in the first of the two stanzas: “By it [faith] we sail as in a ship, in this sea which is turbulent”. (In retrospect, the time of the translation of this text was indeed a turbulent period in the history of the Syro-Malabar Church!). The Syriac text has several melodies. The melody included here is set to the 7-beat (3 + 4) Miśra cāpu tālam. Transcriptions of five other melodies can be found in Saldanha (1937:131-136).

Transliteration in (Malayalam)

Source - Dewaalayageethangal, pp 62. Typset - Rosy Kurian & Sherin Joby

കൊല്ലൻദശനെ
ഇവിടെ പാട്ടുകാരെല്ലാവരും മുട്ടുകുത്തുന്നു

കൊല്ലൻ ദശ്നെ ന്ന് കാറേലുവേ, ഉനെസ്ഗോദ് മായോസ്സേ ല്ല് റാസ്സേ.
വദ് യാസ്സേക്കേ അത്തിക്ക്ത്താ, തെത്തല്ലക്ക് വദ്നഹ് ഹദത്താ.
ഹൈമ്മാനൂസ്സാ മ്മ്ശമ്മലിയാ, ഹസ്സീറൂസ്സ് റെഗ്ശൈ പഗ്റാ.
ദ്ബാ റാദേനൻ അക് ദ് വെൽപ്പാ, ബ് ഹാൻ യമ്മാ സംഖീ ശ് ഗീശാ.
ശൂഹാ ഉശുൽത്താൻ ഉറുമ്റാമ്മാ, ലാബാ ഉലവുറേ ഹമ്പിവാ.
വൽറൂഹാ പാറേക് ലെത്താ, ശാവ്യാ അമഹോൻ തെശ്ബൊഹ്ത്താ.
ശൂ. 2. പാ. ലഹ് മ്മാ ദ് മിൻശ് മയ്യാ യൗത്ത് ല്ല് ഹോൻ (ഹല്ലേലൊയ്യാ)
പൂ. പാ. ദീസ്സ് ബേകോൽ ഹലിയൂസ്സ് പൂനാക്കേ (ഹല്ലേലൊയ്യാ)
പ. ന്ന് സല്ലേ... ല്ല് ആലം അൽമ്മീൻ.
പാ. ആമ്മേൻ.

 

Transliteration in (Malayalam)

Source - Dewaalayageethangal, pp 62. Typset - Rosy Kurian & Sherin Joby

കൊല്ലൻദശനെ
ഇവിടെ പാട്ടുകാരെല്ലാവരും മുട്ടുകുത്തുന്നു

കൊല്ലൻ ദശ്നെ ന്ന് കാറേലുവേ, ഉനെസ്ഗോദ് മായോസ്സേ ല്ല് റാസ്സേ.
വദ് യാസ്സേക്കേ അത്തിക്ക്ത്താ, തെത്തല്ലക്ക് വദ്നഹ് ഹദത്താ.
ഹൈമ്മാനൂസ്സാ മ്മ്ശമ്മലിയാ, ഹസ്സീറൂസ്സ് റെഗ്ശൈ പഗ്റാ.
ദ്ബാ റാദേനൻ അക് ദ് വെൽപ്പാ, ബ് ഹാൻ യമ്മാ സംഖീ ശ് ഗീശാ.
ശൂഹാ ഉശുൽത്താൻ ഉറുമ്റാമ്മാ, ലാബാ ഉലവുറേ ഹമ്പിവാ.
വൽറൂഹാ പാറേക് ലെത്താ, ശാവ്യാ അമഹോൻ തെശ്ബൊഹ്ത്താ.
ശൂ. 2. പാ. ലഹ് മ്മാ ദ് മിൻശ് മയ്യാ യൗത്ത് ല്ല് ഹോൻ (ഹല്ലേലൊയ്യാ)
പൂ. പാ. ദീസ്സ് ബേകോൽ ഹലിയൂസ്സ് പൂനാക്കേ (ഹല്ലേലൊയ്യാ)
പ. ന്ന് സല്ലേ... ല്ല് ആലം അൽമ്മീൻ.
പാ. ആമ്മേൻ.

Transliteration Guide

Guide - Page1
Guide - Page2
Guide - Page3
Guide - Page4
Guide - Page5

Transliteration & Translation (English)
Transliteration by Fr. Emmanuel Thelly C. M. I.

Transliteration Translation

Kollan daśnē n’qarew lē w'nesgōd māyōţē l'rāzē .
Wad'yāţēqē atīqtā tethallaq bad'nāh hadata.
Haymānuţā m'śam'lyā hassīrūţ regśay pag'rā.
D'wā rādēnan ak dawelpa b'hān yammā sangī s’gīśā.
Śuwhā w'śulthān w'rūmrāmā l’awā w'lawrē hanbīwā.
Walruhā pāraqlēthā śāwyā amhōn teśbohtā.

Lahmā d’min śmayyā yawt l’hōn halleluyā,
Dīţ bē kōl hallyūţ punāqē halleluyā.

Let us all offer him gifts, O mortals, and adore the mystery.
The old covenant will vanish at the dawn of the new.
Faith fills up the deficiency of the organs of bodily sense.
By it we sail as in a ship, in this turbulent sea.
Praise, power, and exaltation to the Father and his beloved Son,
And to the Holy Paraclete; glory is due to them.

Thou hast given them the bread from heaven, hallelujah,
In which there is every sweetness of taste, hallelujah.

Available recordings

Aramaic Project Recordings:

S.No Occassion/Purpose/Context Artist Youtube Link Aramaic Project Number Notes
1 Syriac Translation Of the Benediction hymn Tantum Ergo. Second chant for Benediction. Sebastian Menachery Video AP 52b Unique melody
2 Lonappan Arackal & team Video AP 51b
3 Fr. Sebastian Sankoorikkal Video AP 25-O
4 Ammini John Anamthuruthil Video AP 48 A
5 Fr.Probus Perumalil CMI & The Syriac Choir Of St. John's Church, Konthuruthy, Ernakulam Video AP 4T
6   Johny P. David playing on the song on Alto saxophone Video AP 56C
7 VARGHESE CHIRIYANKANDATH Video AP 83
8 Dr. Joseph J. Palackal, CMI Video AP 72
9 Dr. Joseph J. Palackal, CMI Video AP 121
10 Dr. Joseph J. Palackal, CMI Video AP 126
11 Paily Vathappaly singing with Violin tune Video AP 182
12 Fr. Joseph J. Palackal CMI Video AP 241

Copyright

Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Print   Email