ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ ലിത്തനിയ
Eshoyude Thiruhrudhayathinde Lithiniya

CMSI Ref Number MA-MAL-029-DCS-310
Title

Eshoyude Thiruhrudhayathinde Lithiniya
ഈശോയുടെ തിരുഹൃദയത്തിന്റെ ലിത്തനിയ

Language Malayalam
Author of text
Composer of melody
Source of text Song text

Book Title-Sathyaradhana


Song text


Date of composition of text/melody
Category  
Performance space
Performance context
Style
Transliteration
Recordings
Comments  

Print   Email