കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ

Karthavine Sthuthikkuvin (Psalms-106)

CMSI Ref Number MA-MAL-079-DCS-776
Title Karthavine Sthuthikkuvin (Psalms-106)
കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുവിൻ
Language Malayalam
Lyrics Book of Psalms
Music Sr. Sheila c.m.c and Dr. Joseph Palackal C.M.I
Singers Dr. Joseph Palackal C.M.I

Source of text - SankeerthanamMP3

Song text


Date of composition of text/melody
Publications Unknown
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category Psalms
Transliteration
Comments

Print   Email