പരിശുദ്ധാത്മാവേ നീ എഴുന്നുള്ളി

Parisudhaathmave nee ezhunnulli

CMSI Ref Number MA-MAL-077-DCS-740
Title

Parisudhaathmave nee ezhunnulli
പരിശുദ്ധാത്മാവേ നീ എഴുന്നുള്ളി

Language Malayalam
Author of text Fr. Abel, CMI
Composer of melody K.K. Antony
Singers K.J.Yesudas

Source of text - Eswarane ThediMP3

Song text


Date of composition of text/melody 2003
Publications Saregama India Ltd
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category Christian Devotional Songs
Transliteration
Comments

Print   Email