സ്നേഹത്തിൻ മാർഗ്ഗം കാട്ടിടുവാൻ നീ

Snehathin Maargam Kaattiduvan nee

CMSI Ref Number

MA-MAL-017-DCS-183

Title

Snehathin Maargam Kaattiduvan nee
സ്നേഹത്തിൻ മാർഗ്ഗം കാട്ടിടുവാൻ നീ

Language Malayalam
Author of text  
Composer of melody  

Source of text -Dharmageethi


Song textDate of composition of text/melody  
Category Vishuddha Ammathresyayodu
Performance space  
Performance context  
Style  
Transliteration  
Recordings  
Comments See review of the book by Dr. Joseph J. Palackal

Print   Email