ܩܲܒܸܠ ܡܵܪܲܢ
കമ്പെൽ മാറൻ
Qambel māran (Receive O our Lord)

Call Number EC-0014
Title Qambel māran (Receive O our Lord)
Category Chants from the Services for the Dead
Sub Category Madrāśā (Didactic chant)
Liturgical Context Qurbānā and Hours of Syriac churches.
Audio Snippet

Introduction

This madrāśā (didactic chant) from the short form of the Office for the Dead is sung in a solo-group format in which the celebrant sings the verses and the congregation repeats the first stanza as a refrain. Technically, the group is singing in ‘unison’, however, individual differences in the manner, extent, and place of subtle ornamentations are evident. Such differences are acceptable and even appreciated. Fr. Abel Periyappuram, CMI (1920-2001) played a significant role in the transition of the Syriac liturgy to Malayalam in the 1960s. His translations, especially of the chant texts of the liturgy of the Hours and funeral services, set to their original Syriac melodies, facilitated the continuity of this music tradition in South India.

Text in East Syriac
Transliteration (Malayalam)

ܩܲܒܸܠ ܡܵܪܲܢ: ܗܵܢ ܩܘ݂ܪܒܵܢܵܐ
ܠܥܹܠ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܕܩܵܪܸܒ݂ ܥܲܒ݂ܕܵܟ
ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ
ܒܠܸܡܒܵܐ ܕܿܟܝܵܐ
.......ܩܲܒܸܠ ܡܵܪܲܢ

ܐܲܝܟ ܩܘܼܪܒܵܢܹܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬܵܐ
ܟܹܐܢܹܐ ܓܒ݂ܲܝܵܐ ܢܘܿܚ ܘܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ
ܘܐܝܼܣܚܵܩ ܘܝܲܥܩܘܿܒ݂
ܘܝܵܘܣܹܦ ܕܲܟܝܵܐ
.......ܩܲܒܸܠ ܡܵܪܲܢ

ܐܲܝܟ ܩܘܼܪܒܵܢܹܐ ܕܩܲܪܸܒ݂ܘ ܫܠܝܼܚܹܐ
ܒܓܵܘ ܥܸܠܝܼܬܵܐ ܢܸܥܘܿܠ ܩܕܵܡܲܝܟ
ܘܢܸܗܘܸܐ ܡܩܲܒܠܵܐ ܠܒܹܝܬ ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ
.......ܩܲܒܸܠ ܡܵܪܲܢ

Source: East Syriac Liturgy
Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org

കമ്പെൽ മാറൻ ഹാൻ കുർബാന
ല്ഏൽ ബശ്‌മയ്യാ ദ്‌കാറെവ് അവ്‌ദാക്
ബ്‌ഹയ്മാനൂസാ
ബ്‌ലെമ്പാ ദക്‌യാ
കമ്പെൽ മാറൻ.....

അക് കുർബാനേ ദാവാഹാസാ
കേനേ ഗ്‌വയ്യാ നോഹ് വവ്റാഹം
വിസഹാക് ഉയാക്കോവ്
ഉയൗസേപ്പ് ദക്‌യാ
കമ്പെൽ മാറൻ.....

അക് കുർബാനേ ദ്കാറെവ് ശ്ലീഹേ
ബ്‌ഗാവൂ എല്ലീസാ നേഓക് ക്‌ദാമയ്ക്
ഉനേഹ്‌വേ മ്‌കവ്‌ലാ
ല്‌വേസ് മൽകൂസാ
കമ്പെൽ മാറൻ.....

Source: East Syriac Liturgy
Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org

Introduction

This madrāśā (didactic chant) from the short form of the Office for the Dead is sung in a solo-group format in which the celebrant sings the verses and the congregation repeats the first stanza as a refrain. Technically, the group is singing in ‘unison’, however, individual differences in the manner, extent, and place of subtle ornamentations are evident. Such differences are acceptable and even appreciated. Fr. Abel Periyappuram, CMI (1920-2001) played a significant role in the transition of the Syriac liturgy to Malayalam in the 1960s. His translations, especially of the chant texts of the liturgy of the Hours and funeral services, set to their original Syriac melodies, facilitated the continuity of this music tradition in South India.

Text in East Syriac

ܩܲܒܸܠ ܡܵܪܲܢ: ܗܵܢ ܩܘ݂ܪܒܵܢܵܐ
ܠܥܹܠ ܒܲܫܡܲܝܵܐ ܕܩܵܪܸܒ݂ ܥܲܒ݂ܕܵܟ
ܒܗܲܝܡܵܢܘܼܬܵܐ
ܒܠܸܡܒܵܐ ܕܿܟܝܵܐ
.......ܩܲܒܸܠ ܡܵܪܲܢ

ܐܲܝܟ ܩܘܼܪܒܵܢܹܐ ܕܐܲܒ݂ܵܗܵܬܵܐ
ܟܹܐܢܹܐ ܓܒ݂ܲܝܵܐ ܢܘܿܚ ܘܐܲܒ݂ܪܵܗܵܡ
ܘܐܝܼܣܚܵܩ ܘܝܲܥܩܘܿܒ݂
ܘܝܵܘܣܹܦ ܕܲܟܝܵܐ
.......ܩܲܒܸܠ ܡܵܪܲܢ

ܐܲܝܟ ܩܘܼܪܒܵܢܹܐ ܕܩܲܪܸܒ݂ܘ ܫܠܝܼܚܹܐ
ܒܓܵܘ ܥܸܠܝܼܬܵܐ ܢܸܥܘܿܠ ܩܕܵܡܲܝܟ
ܘܢܸܗܘܸܐ ܡܩܲܒܠܵܐ ܠܒܹܝܬ ܡܲܠܟܘܼܬܵܐ
.......ܩܲܒܸܠ ܡܵܪܲܢ

Source: East Syriac Liturgy
Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org

Transliteration (Malayalam)

കമ്പെൽ മാറൻ ഹാൻ കുർബാന
ല്ഏൽ ബശ്‌മയ്യാ ദ്‌കാറെവ് അവ്‌ദാക്
ബ്‌ഹയ്മാനൂസാ
ബ്‌ലെമ്പാ ദക്‌യാ
കമ്പെൽ മാറൻ.....

അക് കുർബാനേ ദാവാഹാസാ
കേനേ ഗ്‌വയ്യാ നോഹ് വവ്റാഹം
വിസഹാക് ഉയാക്കോവ്
ഉയൗസേപ്പ് ദക്‌യാ
കമ്പെൽ മാറൻ.....

അക് കുർബാനേ ദ്കാറെവ് ശ്ലീഹേ
ബ്‌ഗാവൂ എല്ലീസാ നേഓക് ക്‌ദാമയ്ക്
ഉനേഹ്‌വേ മ്‌കവ്‌ലാ
ല്‌വേസ് മൽകൂസാ
കമ്പെൽ മാറൻ.....

Source: East Syriac Liturgy
Thanks to
ܡܫܵܘܬܵܦܘܼܬܵܐ ܕܢܲܨܪܵܢܝܼ
Nasrani Foundation
www.nasrani.org
Text in Syriac (Chaldean Version) Malayalam Translation Malayalam Translation (By Wilson Muriyadan)

കർത്താവെ ! അങ്ങയുടെ ദാസന്മാർ വിശ്വാസത്തോടും ,

നിർമ്മല ഹൃദയത്തോടും കൂടെത്തന്നെ

അർപ്പിച്ച ഈ കുർബ്ബാന

ഉന്നത സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കൈകൊള്ളേണമേ

നിർമ്മലരായ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട

ഹാനോക് , അബ്രഹാം , യാക്കോബ് , യൗസേപ് എന്നീ

നീതിമാന്മാരായ പിതാക്കന്മാരുടെ

കുർബ്ബാന പോലെ തന്നെ

ശ്ലീഹാന്മാരെയോർ മാളികമുറിയിൽ

അർപ്പിച്ച കുർബ്ബാനപോലെ തന്നെ

ഇതു തിരുസന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും

സ്വർഗ്ഗ രാജ്യത്തിൽ സ്വികാര്യവുമായിരിക്കട്ടെ

Text in Syriac (Chaldean Version)
Malayalam Translation
Malayalam Translation (By Wilson Muriyadan)

കർത്താവെ ! അങ്ങയുടെ ദാസന്മാർ വിശ്വാസത്തോടും ,

നിർമ്മല ഹൃദയത്തോടും കൂടെത്തന്നെ

അർപ്പിച്ച ഈ കുർബ്ബാന

ഉന്നത സ്വർഗ്ഗത്തിൽ കൈകൊള്ളേണമേ

നിർമ്മലരായ് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട

ഹാനോക് , അബ്രഹാം , യാക്കോബ് , യൗസേപ് എന്നീ

നീതിമാന്മാരായ പിതാക്കന്മാരുടെ

കുർബ്ബാന പോലെ തന്നെ

ശ്ലീഹാന്മാരെയോർ മാളികമുറിയിൽ

അർപ്പിച്ച കുർബ്ബാനപോലെ തന്നെ

ഇതു തിരുസന്നിധിയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും

സ്വർഗ്ഗ രാജ്യത്തിൽ സ്വികാര്യവുമായിരിക്കട്ടെ

Transliteration & Translation (English )

Transliteration by Fr. Emmanuel Thelly C. M. I. | Source: Qambel Maran - CD

Transliteration Translation

Qambel māran hān qurbānā 1'el baśmayyā
d'qarew awdāk b'haymānuţā w'lembā dakyā.

Ak qurbānē d’āwāhāţā kēnē g'wayyā nōh
w'awrāhām w’ishāq w'yaqōw w'yāwsep dakyā.

Ak qurbānā d'qarew ślihē b’gāw ellīţā neōl
q’dāmayk w'nehwe m'qablā 1'wēţ malkuţā.

Receive, O Lord, this offering, Which thy servant offers with faith
And a pure heart, into the heaven above.

Like the offering of the patriarchs, Noah,
Abraham, Isaac, Jacob, and the chaste Joseph.

Like the offering which the apostles offered In the cenacle, let it enter before thee,
And let it be acceptable in thy kingdom.

Transliteration Guide

Guide - Page1
Guide - Page2
Guide - Page3
Guide - Page4
Guide - Page5

Available recordings

Aramaic Project Recordings:

S.No Artist Youtube Link Aramaic Project Number Notes
1 Marianne Thaila Video AP 24  
2 Dr. Joseph J. Palackal Video AP 57  
3 Fr. Mathew Mattam Video AP 62FF  
4 Fr. Sebastian Sankoorikkal Video AP 67  
5 Bishop Kallarangatt Video AP 15E  
6 Fr. Sebastian Sankoorikkal Video AP 25  
7 Dr. Joseph J. Palackal Video AP 45  
8 Dr. Joseph J. Palackal Video AP 121  
9 Fr. George Plathottam Video AP 140  
10 Fr. George Plathottam Video AP 140C  
11 Dr. Joseph J. Palackal Video AP 162  
12. Dr. Joseph J. Palackal Video AP 167  
13. Fr. Abel CMI Video AP 11.7  
14. Fr. Abel CMI Video AP 11.8  
15. Fr. Paul Kodamullil Video AP 239  
16. Fr. Cyril Thayyil Video AP 247  
17. Fr. Cyril Thayyil Video AP 248  
18. Dr. Joseph J. Palackal, CMI Video AP 284  

Copyright

Christian Musicological Society of India. Do not use any part of this article without prior written permission from the Christian Musicological Society of India. For permission please send request to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Print   Email