കൈനീട്ടി ഞങ്ങളെ കാത്തരുൾക

Kaineetti Njangale Kaatharulka

CMSI Ref Number MA-MAL-017-DCS-099
Title

Kaineetti Njangale Kaatharulka
കൈനീട്ടി ഞങ്ങളെ കാത്തരുൾക

Language Malayalam
Author of text  
Composer of melody  

Source text -Dharmageethi


Lyrics Text


width="100%"
Date of composition of text/melody  
Category Christian Songs Divya Sthuthikal
Performance space  
Performance context  
Style  
Transliteration  
Recordings  
Comments  

 


Print   Email