ഖിന്നത പ്രാപിയാതുള്ള

Khinnitha Praapiyathulla

CMSI Ref Number MA-MAL-030-DCS-376
Title

Khinnitha Praapiyathulla

ഖിന്നത പ്രാപിയാതുള്ള

Language Malayalam
Author of text  
Composer of melody  
Source of text Lyrics and Music Notation

Book Title-Nammude Karthavinodu Ulla Paattukal


Lyrics Text


Date of composition of text/melody  
Category  
Performance space  
Performance context  
Style  
Transliteration  
Recordings  
Comments  

Print   Email