ക്നായി തോമയുടെ വീരചരിതം വിവരിക്കുന്ന പാണൻപാട്ട്

Knayi Thommayude Veeracharitham Vivarikunna Panan Pattu

CMSI Ref Number MA-MAL-088-DCS-938
Title Knayi Thommayude Veeracharitham Vivarikunna Panan Pattu
ക്നായി തോമയുടെ വീരചരിതം വിവരിക്കുന്ന പാണൻപാട്ട്
Language Malayalam
Music Dr. Jacob Vellian
Lyrics Traditional
Singers Kunjan Neelandan Panan

Source of text - Purathana PattukalMP3

Song text


Date of composition of text/melody
Recorded at
Produced By Vellian Films
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category Knanaya Folk Song
Transliteration

Print   Email