ആദാമിൽ സുതരെല്ലാരും

Adamil Sutharellarum

CMSI Ref Number MA-MAL-086-DCS-898
Title Adamil Sutharellarum
ആദാമിൽ സുതരെല്ലാരും
Language Malayalam
Music Unknown
Lyrics Traditional
Singers Unknown

Source of text - Malankara Vaidhikarude shava samskara GeethangalMP3

Song text


Track 03
ആദാമിൽ സുതരെല്ലാരും
മഹിനയെഴുന്നായാത്രയതിൽ
ഒന്നുഴിയാതാപ്പൂർവീകർ
വരവേൽക്കാനായാഗതരായ്
അവരോടൊന്നിച്ചുത്തരമായ്
പാടാം സങ്കീർത്തനമായ്
നാഥനെഞാനനേശം വാഴ്ത്തും
തൻസ്തുതിയെന്നധരേ എന്നും

Date of composition of text/melody
Recorded at
Produced By
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category Funeral Ceremony of Departed Priests in Malankara Orthodox Church
Transliteration

Print   Email