കനിവേറും മിശിഹാ

Kaniverum Mishiha

CMSI Ref Number MA-MAL-086-DCS-911
Title Kaniverum Mishiha
കനിവേറും മിശിഹാ
Language Malayalam
Music Unknown
Lyrics Traditional
Singers Unknown

Source of text - Malankara Vaidhikarude shava samskara GeethangalMP3

Song text


Track 15

കനിവേറും മിശിഹാ നിൻ ശരണെ മൃതനാം
ദാസന്നുത്ഥാനം മോദം നവ്യതയും
നൽകുക നിൻ രാജ്യേ

നമ്മളിലൊരുവനെയാ മൃതിവേറാക്കിയതാൽ
അതിയായ് ദുഖിക്കാം ഏദൻ പൂകുകയാൽ
വലുതായ് മോദിക്കാം

സഹജൻ രക്ഷിക്കാം സ്നേഹിതനുതകീടാം
ഏവം ഭവിച്ചൊന്നാവാക്യം നിറവേറി
തുണ ചെയ്കെൻ നാഥാ

Date of composition of text/melody
Recorded at
Produced By
Performance space Religious Centers
Performance context General
Category Funeral Ceremony of Departed Priests in Malankara Orthodox Church
Transliteration

Print   Email