കുറിശിന്നന്തികത്തിൽനിന്നു മാതാവ്

Kurishinanthikathillninnu Maathavu

CMSI Ref Number MA-MAL-030-DCS-377
Title

Kurishinanthikathillninnum Maathavu

കുറിശിനന്തികത്തിൽനിന്നും മാതാവ്

Language Malayalam
Author of text
Composer of melody
Source of text Lyrics and Music Notation

Book Title-Nammude Karthavinodu Ulla Paattukal


Lyrics and Notation


   
Date of composition of text/melody  
Category  
Performance space
Performance context
Style
Transliteration
Recordings
Comments  

Print   Email