റൂഹാദകുദിശായെ എഴുന്നെള്ളി വരണേമേ

Roohaadakudhishaaye Ezhunelli Varaneme

CMSI Ref Number MA-MAL-017-DCS-162
Title

Roohaadakudhishaaye Ezhunelli Varaneme
റൂഹാദകുദിശായെ എഴുന്നെള്ളി വരണേമേ

Language Malayalam
Author of text
Composer of melody

Source of text -Dharmageethi


Lyrics textDate of composition of text/melody
Category Parishuddhaarupiyodu
Performance space
Performance context
Style
Transliteration
Recordings
Comments