സ്വർഗ്ഗരാജ്യപ്രദം

Swargaraajyapradam

CMSI Ref Number MA-MAL-08-DCS-262
Title Swargaraajyapradam
സ്വർഗ്ഗരാജ്യപ്രദം
Language Malayalam
Author of Text George Panjara
Participants
  • George Panjara - Vocal
  • Peroor Jayaprakash- Violin
  • Vaikom Gopakumar- Mridangam
  • Vaikom Ajitkumar - Ghatam

Source of text -NIDANTHASNEHAM


Song textDate of composition of text/melody 2006
Category Christian Classical Song
Performance space
Performance context
Style Ragam- Dharmavathi | Taalam -Aadhi
രാഗം - ധർമ്മവതി | താളം - ആദി
Typesetting Sherin Joseph
Transliteration
Recordings
Comments


Print   Email